Forensische en Integriteitsdiensten

Forensic & Integrity Services (FIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een breed scala aan expertise met betrekking tot forensische onderzoeken en het handhaven van integriteit binnen organisaties. In de complexe zakelijke omgeving van vandaag kunnen organisaties te maken krijgen met kwesties met betrekking tot fraude, financiële onregelmatigheden, schendingen van regelgeving en ethische schendingen. FIS omvat diensten zoals forensische audits, bewijsverzameling, nalevingsbeoordelingen en integriteitsadvies. Het belangrijkste doel is om organisaties te helpen bij het identificeren en aanpakken van onwettige activiteiten, het beschermen van hun reputatie en het bevorderen van een cultuur van integriteit. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om uitgebreide oplossingen te bieden die aansluiten bij hun specifieke behoeften en doelstellingen.

Forensic & Integrity Services (FIS) is een gespecialiseerde dienstverlening aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het bieden van uitgebreide oplossingen voor organisaties die te maken hebben met financiële misdrijven, naleving en integriteitsgerelateerde uitdagingen. FIS combineert forensische expertise met een toewijding aan het handhaven van ethische normen, zodat organisaties hun financiële welzijn kunnen beschermen terwijl ze hun integriteit en reputatie behouden.

Belangrijke diensten van FIS zijn onder andere:

  1. Onderzoeken naar Financiële Misdrijven: FIS voert diepgaande onderzoeken uit naar financiële misdrijven, waaronder fraude, verduistering, corruptie en andere financiële wandaden. Deze onderzoeken hebben tot doel bewijsmateriaal te ontdekken en daders te identificeren voor mogelijke juridische stappen.

  2. Compliance Audits en Programma’s: FIS helpt organisaties bij het opzetten en onderhouden van robuuste nalevingsprogramma’s. Dit omvat beoordelingen van regelgevende naleving, beleidsontwikkeling en training van werknemers om te zorgen voor naleving van wetten en branchestandaarden.

  3. Forensische Data-analyse: Met behulp van geavanceerde data-analysetechnieken helpt FIS bij het identificeren van onregelmatigheden en potentiële fraude in de financiële gegevens van een organisatie. Deze dienst draagt bij aan de detectie van financiële misstanden en de versterking van interne controles.

  4. Cybersecurity en Privacy Compliance: Met de nadruk op gegevensbescherming biedt FIS diensten met betrekking tot cybersecurity-beoordelingen, privacy-naleving en planning voor incidentrespons om gevoelige informatie te beveiligen.

  5. Geschillenbeslechting: FIS biedt ondersteuning bij het oplossen van geschillen die voortvloeien uit bedrijfsmisdrijven, nalevingskwesties of andere conflicten via onderhandeling, bemiddeling of juridische middelen.

  6. Diensten ter voorkoming van witwassen en klantkennis (AML/KYC): FIS helpt organisaties bij het voorkomen van witwassen door AML/KYC-nalevingsbeoordelingen, due diligence en monitoringoplossingen aan te bieden.

  7. Beoordeling van de Corporate Governance: FIS evalueert en verbetert de praktijken van corporate governance om transparantie, verantwoording en naleving van ondernemingswetten en -voorschriften te waarborgen.

  8. Klokkenluidershotlines: FIS helpt organisaties bij het opzetten van vertrouwelijke meldsystemen voor klokkenluiders om bedrijfsmisdrijven te ontdekken en klokkenluiders te beschermen tegen represailles.

  9. Training en bewustwordingsprogramma’s voor werknemers: FIS biedt op maat gemaakte trainingsprogramma’s om werknemers voor te lichten over naleving, ethiek en de preventie van bedrijfsmisdrijven.

  10. Regulatory Liaison: FIS treedt op als tussenpersoon tussen organisaties en regelgevende instanties, waarbij ze helpen bij regelgevingsonderzoeken, rapportage en zorgen voor naleving van relevante wetten.

FIS is een alomvattende benadering om financiële misdrijven in het bedrijfsleven te voorkomen, naleving te beheren en forensische onderzoeken uit te voeren. Het rust organisaties uit met de benodigde tools en expertise om ethische praktijken te handhaven en zich te beschermen tegen financiële en juridische risico’s.

Aandachtsgebieden

Geassocieerde diensten

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en financieel-economische criminaliteit (FEC) te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of

Lees Verder

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken

Lees Verder

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen

Lees Verder

Frauderesponsplan

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van

Lees Verder
Previous Story

Anti-omkoping en anti-corruptiemaatregelen

Next Story

Corporate Governance Services

Latest from Diensten

Forensic Due Diligence

Forensic Due Diligence (FDD), offered by Tetrapylon Forensic Auditing, is a specialized service line dedicated to

Crisis & Issue Management

Crisis- en Issue Management (CIM), een service-lijn binnen Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in risicobeheer voor