De expertise in de ontwikkeling en handhaving van een Gedragscode, aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het opstellen van een reeks ethische en gedragsrichtlijnen voor de medewerkers en belanghebbenden van een organisatie. Een Gedragscode geeft de verwachte gedragsnormen, principes en waarden weer waaraan alle personen die bij de organisatie betrokken zijn, zich moeten houden. Deze code is ontworpen om ethische praktijken te bevorderen, wangedrag te voorkomen en de reputatie van de organisatie te handhaven. Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het creëren, implementeren en zorgen voor naleving van hun Gedragscode, waardoor een cultuur van integriteit en verantwoord gedrag wordt bevorderd.

De expertise “Gedragscode” die wordt aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van FEC (Financial Economic Crime) auditing, omvat de ontwikkeling, implementatie en handhaving van ethische gedragscodes en normen voor een organisatie. Diensten met betrekking tot de Gedragscode in de context van FEC-auditing omvatten:

  1. Ontwikkeling van de gedragscode: Het opstellen van een uitgebreide gedragscode die de ethische normen en verwachtingen voor werknemers en belanghebbenden uiteenzet.

  2. Implementatie en communicatie: Zorgen dat de gedragscode effectief wordt gecommuniceerd naar alle leden van de organisatie en geïntegreerd wordt in de cultuur en operaties.

  3. Training en bewustwording: Het aanbieden van trainingsprogramma’s en bewustwordingscampagnes om werknemers en belanghebbenden te informeren over de gedragscode en het belang ervan.

  4. Monitoring en rapportage: Regelmatig monitoren van de naleving van de gedragscode en het opzetten van mechanismen voor het melden van overtredingen.

  5. Beoordeling en bijwerkingen: Periodiek beoordelen en bijwerken van de gedragscode om deze in overeenstemming te brengen met veranderende ethische normen en regelgevende vereisten.

Het doel is om een cultuur van ethiek en integriteit binnen de organisatie te creëren, verantwoord gedrag te bevorderen en financiële wangedrag te voorkomen.

Previous Story

Beleid en richtlijnen

Next Story

Toegangsbeheer en functiescheiding

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te