Directors

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het bieden van uitgebreide oplossingen om ernstige risico’s van financieel-economische criminaliteit (FEC) aan te pakken waarmee Chief Executive Officers (CEO’s), Chief Financial Officers (CFO’s), Chief Procurement Officers (CPO’s), Chief Legal Officers (CLO’s) en Chief Security Officers (CSO’s) te maken kunnen krijgen. Deze hooggeplaatste leidinggevenden spelen een cruciale rol in het vormgeven van de strategie van een organisatie en het waarborgen van haar financiële integriteit. Tetrapylon werkt met hen samen om robuuste mechanismen voor preventie, detectie en respons op FEC te ontwikkelen en te implementeren. Dit omvat het versterken van interne controles, het uitvoeren van forensische audits en het vaststellen van duidelijke verantwoordelijkheden in geval van FEC-incidenten.

Uw uitdagingen

Chief Officers, waaronder CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), CPO (Chief Procurement Officer), CLO (Chief Legal Officer), en CSO (Chief Security Officer), kunnen te maken krijgen met verschillende vormen van ernstige financiële en economische criminaliteit (FEC) in hun leidinggevende functies. Hier zijn enkele van de belangrijkste bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd:

 1. Fraude en verduistering:

  • CEO’s en CFO’s kunnen te maken krijgen met fraude, zoals financiële rapportagefraude of verduistering van bedrijfsmiddelen.
  • CFO’s zijn vaak verantwoordelijk voor financiële controles en moeten waakzaam zijn voor financiële onregelmatigheden.
 2. Insiderhandel:

  • CEO’s en CFO’s hebben toegang tot gevoelige informatie over hun bedrijven en mogen die informatie niet gebruiken voor illegale insiderhandel.
  • Ze moeten zich houden aan strikte regels met betrekking tot handel in bedrijfsaandelen.
 3. Corruptie en omkoping:

  • CEO’s en CPO’s kunnen worden geconfronteerd met kwesties met betrekking tot corruptie in inkoopprocessen of zakelijke transacties.
  • Het aannemen of aanbieden van steekpenningen is illegaal en kan leiden tot zware juridische consequenties.
 4. Witwassen van geld:

  • CFO’s en CLO’s moeten waakzaam zijn voor verdachte financiële transacties die verband kunnen houden met witwassen van geld.
  • Ze moeten voldoen aan rapportagevereisten om witwassen te voorkomen.
 5. Cybercriminaliteit:

  • CSO’s zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van de organisatie tegen cyberdreigingen, waaronder datadiefstal, ransomware-aanvallen en datalekken.
  • Ze moeten geavanceerde beveiligingsmaatregelen implementeren en personeel trainen om deze bedreigingen tegen te gaan.
 6. Kartelvorming en antitrustkwesties:

  • CEO’s moeten waken voor antitrustschendingen en kartelvorming die leiden tot concurrentievervalsing en juridische stappen.
  • Het naleven van antitrustwetten is van cruciaal belang.
 7. Niet-naleving van regelgeving:

  • CFO’s en CLO’s moeten ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan wettelijke en regelgevende vereisten.
  • Niet-naleving kan leiden tot boetes en juridische procedures.
 8. Aandelengerelateerde fraude:

  • CEO’s en CFO’s zijn verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de onderneming en moeten ervoor zorgen dat aandelengerelateerde fraude, zoals optie-terugkooppraktijken, wordt voorkomen.
 9. Belangenconflicten:

  • CLO’s moeten belangenconflicten binnen de organisatie identificeren en aanpakken.
  • Het niet aanpakken van belangenconflicten kan leiden tot juridische problemen.
 10. Vertrouwelijke informatiebeveiliging:

  • CSO’s moeten ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie veilig wordt bewaard en beschermd tegen ongeoorloofde toegang of lekken.

Het is van cruciaal belang voor Chief Officers om zich bewust te zijn van deze bedreigingen en proactieve maatregelen te nemen om financiële en economische criminaliteit te voorkomen. Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om organisaties en leidinggevenden te helpen bij het identificeren, voorkomen en oplossen van FEC-gerelateerde kwesties. Dit omvat forensische audits, compliance-beoordelingen en risicobeoordelingen om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoen aan de hoogste normen van ethiek en integriteit in hun bedrijfsvoering.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor Chief Officers (CEO, CFO, CPO, CLO, CSO) in verschillende sectoren. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten die in dit vakgebied worden uitgevoerd inzake frauderisicobeheer (FRMS), auditing van financieel-economische misdrijven (FECA), bedrijfscriminaliteit, naleving en forensisch onderzoek (CCCF), forensische en integriteitsdiensten (FIS), transactieforensische diensten (TFS), corporate governance-diensten (CGS), corporate crime-onderzoeksdiensten (CCIS), integriteits-, nalevings- en ethiekadviesdiensten (ICECS), cybersecurity, gegevens en regelgeving (CDR), regelgeving en strafrechtelijke handhaving (RCE), en diensten voor personeel en organisatie (Workforce):

1. Fraud Risk Management Services (FRMS):

 • Identificatie en beoordeling van specifieke frauderisico’s voor Chief Officers.
 • Ontwikkeling van op maat gemaakte strategieën voor frauderisicobeheer.
 • Voortdurende monitoring van fraudegerelateerde kwesties en regelgevingsontwikkelingen.
 • Op maat gemaakte opleiding over frauderisicobeheer voor Chief Officers en hun teams.

2. Financial Economic Crime Auditing (FECA):

 • Grondige controle van financiële transacties met de nadruk op regelgevende naleving.
 • Opsporen van onregelmatigheden, waaronder financiële misdrijven en economische overtredingen gerelateerd aan de verantwoordelijkheden van Chief Officers.
 • Onderzoek en bewijsverzameling met betrekking tot financiële misdrijven en overtredingen.
 • Ondersteuning bij het herstellen van verloren activa als gevolg van financiële misdrijven en overtredingen.

3. Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF):

 • Onderzoeken van bedrijfscriminaliteit, nalevingskwesties en juridische aspecten met betrekking tot de verantwoordelijkheden van Chief Officers.
 • Ontwikkelen en implementeren van nalevingsprogramma’s die zijn afgestemd op hun specifieke verantwoordelijkheden.
 • Juridische onderzoeken naar financiële onregelmatigheden met betrekking tot hun functie.
 • Evaluatie van de risico’s verbonden aan hun rol binnen de organisatie.

4. Forensic & Integrity Services (FIS):

 • Grondige forensische audits met de nadruk op de rollen en verantwoordelijkheden van Chief Officers.
 • Evaluatie van de integriteit van processen en zakelijke praktijken die verband houden met hun specifieke verantwoordelijkheden.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen gerelateerd aan hun rollen.

5. Transaction Forensic Services (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten met betrekking tot de verantwoordelijkheden van Chief Officers te identificeren.
 • Evaluatie van transacties met betrekking tot fraude, wangedrag of financiële onregelmatigheden die verband houden met hun functie.
 • Verstrekken van gedetailleerde rapporten over bevindingen en bewijsmateriaal met betrekking tot hun verantwoordelijkheden.

6. Corporate Governance Services (CGS):

 • Evaluatie van de bedrijfsgovernancestructuren en relevante zakelijke praktijken met betrekking tot de verantwoordelijkheden van Chief Officers.
 • Adviesdiensten om de bedrijfsgovernancepraktijken af te stemmen op hun specifieke verantwoordelijkheden.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om governancekwesties die verband houden met hun functie aan te pakken.

7. Corporate Crime Investigation Services (CCIS):

 • Grondige onderzoeken naar bedrijfscriminaliteit en verdachte financiële misdrijven met betrekking tot de verantwoordelijkheden van Chief Officers.
 • Verzamelen van bewijsmateriaal en getuigenissen voor juridische procedures met betrekking tot kwesties die specifiek zijn voor hun functie.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties voor onderzoeken naar bedrijfscriminaliteit.

8. Integrity, Compliance & Ethics Consulting Services (ICECS):

 • Evaluatie van ethische en nalevingskwesties die verband houden met de verantwoordelijkheden van Chief Officers, inclusief specifieke uitdagingen.
 • Adviesdiensten over ethische zakelijke praktijken en naleving van wet- en regelgeving die relevant zijn voor hun functie.
 • Training van medewerkers over ethische kwesties met betrekking tot hun rol.

9. Cybersecurity, Data & Regulatory (CDR):

 • Beoordeling van beveiliging en cybersecurity in relatie tot de verantwoordelijkheden van Chief Officers.
 • Beveiliging van gevoelige gegevens en naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften in verband met hun rol.
 • Reactie op gegevensinbreuken en beveiligingsincidenten met betrekking tot hun functie.

10. Regulatory & Criminal Enforcement (RCE):

 • Ondersteuning van naleving van voorschriften met betrekking tot de verantwoordelijkheden van Chief Officers.
 • Vertegenwoordiging en verdediging in juridische procedures en nalevingskwesties die specifiek zijn voor hun functie.
 • Samenwerking met regelgevende instanties om nalevingskwesties met betrekking tot hun rol aan te pakken.

11. People & Organisation Services (Workforce):

 • Aanpasbare HR- en organisatiediensten om te voldoen aan de behoeften van Chief Officers.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling in overeenstemming met hun specifieke rollen.
 • Training en ontwikkeling van medewerkers om te voldoen aan de specifieke eisen van hun functie.

Tetrapylon Forensic Auditing voert deze uitgebreide activiteiten uit om de integriteit, naleving en risicobeheer van Chief Officers in verschillende sectoren te waarborgen. Dit beschermt organisaties tegen wangedrag en financiële misdrijven, terwijl gezonde zakelijke praktijken en financiële integriteit binnen hun specifieke verantwoordelijkheden worden bevorderd.

Previous Story

SME, SMI and Midmarket companies

Next Story

Liberal Professions

Latest from Solutions

Liberal Professions

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het tegemoetkomen aan de unieke behoeften van liberale professionals

SME, SMI and Midmarket companies

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde expertise om ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) aan te pakken binnen de