Automotive and Mobility

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het bieden van op maat gemaakte oplossingen voor de bestrijding van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de automotive sector. De automotive sector staat voor tal van uitdagingen, waaronder complexe toeleveringsketens, internationale activiteiten en de noodzaak om gevoelige intellectuele eigendom te beschermen. Om deze uitdagingen aan te pakken, werkt Tetrapylon Forensic Auditing nauw samen met automotive bedrijven om rigoureuze strategieën tegen FEC te implementeren. Dit omvat fraudeopsporing, compliance programma’s en forensische audits die zijn ontworpen om frauduleuze activiteiten aan het licht te brengen en de financiële integriteit van de sector te waarborgen. Hun expertise zorgt voor de preventie, detectie en onderzoek van ernstige financiële wangedrag, zoals verduistering, corruptie en financiële fraude, wat uiteindelijk de reputatie en economische stabiliteit van de automotive industrie beschermt.

Uw uitdagingen

Om FEC binnen de Automotive & Mobility sector aan te pakken, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 1. Versterking van beveiligingsmaatregelen: Het implementeren van robuuste beveiligingssystemen voor voertuigen en IT-infrastructuren is essentieel. Dit omvat het beveiligen van voertuigsystemen tegen externe toegang, het gebruik van versleutelingstechnologieën, het implementeren van firewalls en het bevorderen van cybersecuritybewustzijn bij medewerkers.

 2. Strengere regelgeving en controles: Het aanscherpen van regelgeving met betrekking tot autoverkoop, kilometerregistratie en de kwaliteit van reserveonderdelen kan helpen bij het voorkomen van fraude. Ook het uitvoeren van regelmatige controles en inspecties kan bijdragen aan het opsporen en voorkomen van FEC.

 3. Samenwerking tussen belanghebbenden: Het bevorderen van samenwerking tussen autofabrikanten, toeleveranciers, verzekeringsmaatschappijen, wetshandhavingsinstanties en brancheorganisaties is cruciaal. Het delen van informatie over FEC-trends, het ontwikkelen van best practices en het gezamenlijk aanpakken van problemen kan effectieve resultaten opleveren.

 4. Bewustwording en training: Het trainen van medewerkers in de Automotive & Mobility sector over FEC-risico’s, ethische normen, compliance en het herkennen van verdachte activiteiten is van groot belang. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de mogelijke FEC-incidenten en weten hoe ze deze kunnen voorkomen en melden.

Door het implementeren van deze maatregelen en het bevorderen van een integere bedrijfscultuur kunnen FEC-risico’s binnen de Automotive & Mobility sector worden beperkt.

Hoe TETRAPYLON kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een allesomvattende aanpak voor de Automotive Industry en biedt een breed scala aan diensten en activiteiten om verschillende aspecten aan te pakken. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste activiteiten die zij ondernemen binnen elk van de gespecificeerde dienstgebieden in het Nederlands:

1. Diensten voor Frauderisicobeheer (FRMS):

 • Identificeren en beheren van fraudegerelateerde risico’s specifiek voor de Automotive Industry.
 • Beoordelen en categoriseren van fraude- en risicogebieden die zijn toegesneden op de sector.
 • Ontwikkelen en implementeren van sectorgerichte strategieën voor frauderisicobeheer.
 • Voortdurende monitoring van sector-specifieke fraude-indicatoren en risicofactoren.
 • Bieden van branche-gerelateerde training in frauderisicobeheer.

2. Audit van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met specifieke aandacht voor sectorgerelateerde voorschriften.
 • Opsporen van onregelmatigheden zoals frauduleuze transacties en praktijken voor het witwassen van geld in de Automotive Industry.
 • Onderzoeken en verzamelen van bewijsmateriaal met als doel economische misdrijven in deze branche op te sporen.
 • Assisteren bij het terughalen van verloren activa als gevolg van financiële economische misdrijven in de sector.
 • Zorgen voor naleving van sector-specifieke financiële voorschriften.

3. Onderzoek naar Ondernemingscriminaliteit, Compliance en Forensica (CCCF):

 • Onderzoeken van ondernemingscriminaliteit en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de Automotive Industry.
 • Ontwikkelen en implementeren van compliance-programma’s die zijn afgestemd op sector-specifieke wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Uitvoeren van forensisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden binnen de branche.
 • Evalueren van risico’s met betrekking tot sector-specifieke bedrijfspraktijken en processen.

4. Diensten voor Forensica & Integriteit (FIS):

 • Uitvoeren van gedetailleerde forensische audits met focus op de Automotive Industry.
 • Beoordelen van de integriteit van bedrijfsprocessen en -praktijken binnen deze sector.
 • Onderzoeken van fraude, corruptie en ethische schendingen die specifiek zijn voor de branche.

5. Diensten voor Forensisch Onderzoek van Transacties (TFS):

 • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de Automotive Industry te identificeren.
 • Onderzoeken van transacties die verband houden met fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden in deze branche.
 • Verstrekken van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Diensten voor Corporate Governance (CGS):

 • Evalueren van corporate governance-structuren en -processen met aandacht voor sector-specifieke overwegingen.
 • Bieden van begeleiding bij het verbeteren van corporate governance-praktijken die zijn afgestemd op deze sector.
 • Ontwikkelen van beleid en procedures die rekening houden met de unieke uitdagingen van corporate governance in de Automotive Industry.

7. Diensten voor Onderzoek naar Ondernemingscriminaliteit (CCIS):

 • Uitvoeren van diepgaand onderzoek naar vermoedelijke ondernemingscriminaliteit en financiële fraude binnen de Automotive Industry.
 • Verzamelen van branche-specifiek bewijs en getuigenverklaringen voor juridische stappen.
 • Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en juridische autoriteiten die bekend zijn met de complexiteiten van de sector.

8. Diensten voor Integriteit, Compliance & Ethiek (ICECS):

 • Begeleiding bieden bij het bevorderen van een ethische cultuur binnen organisaties in de Automotive Industry.
 • Ontwikkelen en implementeren van sector-specifieke compliance-programma’s.
 • Bieden van training en bewustwording met betrekking tot ethiek en compliance voor werknemers in deze branche.

9. Diensten voor Cybersecurity, Gegevens en Regulering (CDR):

 • Implementeren van cybersecurity-maatregelen die zijn afgestemd op de specifieke uitdagingen van de Automotive Industry.
 • Zorgen voor naleving van sector-specifieke voorschriften voor gegevensbescherming en regelgeving.
 • Uitvoeren van risicobeoordelingen en het verstrekken van cybersecurity-advies dat rekening houdt met de complexiteit van de sector.

10. Diensten voor Regulering en Strafrechtelijke Handhaving (RCE): – Beoordelen van sector-specifieke naleving van voorschriften en aanpakken van juridische en regelgevende geschillen. – Bieden van ondersteuning in juridische procedures en verdediging tegen sector-specifieke regelgevende aanklachten.

11. Diensten voor Mensen en Organisatie (Werknemersbestand): – Ondersteuning bieden bij het opbouwen van ethische en effectieve werknemersbestanden binnen de Automotive Industry. – Begeleiding bieden over ethiek en gedrag van werknemers in de unieke werkomgeving van de sector. – Leveren van training en ontwikkelingsprogramma’s om ethische normen en gedrag te bevorderen die specifiek zijn voor deze branche.

Met deze allesomvattende aanpak streeft Tetrapylon Forensic Auditing ernaar organisaties in de Automotive Industry te beschermen tegen financiële en zakelijke criminaliteit, ethiek en compliance te bevorderen die zijn afgestemd op de branche, en financiële integriteit en beveiliging te waarborgen binnen de unieke context van deze sector.

Previous Story

Aerospace and Defence

Next Story

Business and Professional services

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable