Real estate, infrastructure and energy

Tetrapylon Forensic Auditing richt zich op de sectoren vastgoed, infrastructuur en energie om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Deze sectoren zijn vaak kwetsbaar voor complexe financiële misdrijven, corruptie, witwassen van geld en fraude. Tetrapylon werkt samen met organisaties in deze sectoren om strenge anti-fraude maatregelen te implementeren, grondige forensische audits uit te voeren en uitgebreide nalevingskaders vast te stellen. Hiermee helpen ze essentiële infrastructuur en vitale hulpbronnen te beschermen tegen financiële criminaliteit.

Uw Uitdagingen

De sectoren van onroerend goed, infrastructuur en energie zijn gevoelig voor verschillende vormen van ernstige financiële en economische criminaliteit (FEC) met potentieel aanzienlijke economische en beveiligingsimplicaties. Hier zijn enkele van de belangrijkste vormen van FEC waarmee deze sectoren kunnen worden geconfronteerd:

 1. Onroerendgoedfraude:

  • Hypotheekfraude met valse informatie of valse verklaringen om leningen of hypotheken te verkrijgen.
  • Vastgoed-aankoop-en-doorverkoopsystemen waarbij eigendommen snel worden gekocht en verkocht tegen opgeblazen prijzen.
 2. Bouw- en contractfraude:

  • Overeenkomsten tussen aannemers om de gunning van bouwcontracten te manipuleren.
  • Vervalsing van bouwkwaliteit en inspectierapporten.
 3. Corruptie en omkoping:

  • Corrupte praktijken waarbij overheidsfunctionarissen, aannemers of bedrijven betrokken zijn om gunstige contracten te verkrijgen.
  • Verduistering van geld bestemd voor infrastructuurprojecten.
 4. Witwassen van geld:

  • Gebruik van vastgoedinvesteringen om geld wit te wassen dat afkomstig is van illegale activiteiten, met verhulling van de illegale oorsprong van de middelen.
  • Complex financieel transacties om inkomsten uit criminele activiteiten te legitimeren.
 5. Land- en hulpbronnenroof:

  • Illegale inbeslagname van land, bossen en andere natuurlijke hulpbronnen voor ontwikkelingsdoeleinden.
  • Illegale houtkap en stroperij die van invloed zijn op natuurlijke habitats.
 6. Milieuovertredingen:

  • Niet-naleving van milieuvoorschriften met gevolgen zoals vervuiling, onjuiste afvalverwijdering en schade aan ecosystemen.
  • Frauduleuze rapporten over milieueffectbeoordelingen.
 7. Cybersecurity-bedreigingen:

  • Cyberaanvallen gericht op kritieke infrastructuur zoals elektriciteitsnetwerken, watervoorzieningssystemen en transportnetwerken.
  • Gegevensinbreuken en hacken van gevoelige informatie met betrekking tot vastgoed en infrastructuurprojecten.
 8. Verduistering van overheidsgelden:

  • Verduistering van publieke middelen bestemd voor infrastructuur- en energieprojecten voor persoonlijke doeleinden.
  • Overbegroting en manipulatie van projectbudgetten.
 9. Terugslagen en vriendjespolitiek:

  • Geheime overeenkomsten en terugslagen in ruil voor de toewijzing van bouw- of ontwikkelingscontracten.
  • Bevoordeling bij de gunning van contracten zonder eerlijke concurrentie.
 10. Afperstechnieken en georganiseerde misdaad:

  • Betrokkenheid van georganiseerde misdaadgroepen bij activiteiten zoals illegaal gokken, drugshandel en witwassen van geld, met banden met onroerend goed en infrastructuur.
  • Afpersing en beschermingsgeld die van invloed zijn op bouwplaatsen en vastgoedontwikkelingen.
 11. Financiering van terrorisme:

  • Gebruik van onroerend goed en infrastructuur als middel om terroristische activiteiten te financieren.
  • Verbergen van geld via vastgoedtransacties.
 12. Ethiekinbreuken:

  • Schendingen van ethische normen, waaronder financiële fraude, door bedrijven en professionals in de sectoren.
  • Belangenconflicten in besluitvormingsprocessen.

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het voorkomen, detecteren en beheren van FEC binnen de sectoren onroerend goed, infrastructuur en energie. Hun diensten omvatten forensische audits, risicobeoordelingen, compliance-programma’s, due diligence-onderzoeken en fraudepreventiestrategieën. Het waarborgen van transparantie, verantwoordingsplicht en naleving van ethische zakelijke praktijken is essentieel voor deze sectoren om economische groei, veiligheid en duurzaamheid te handhaven.

HOE TETRAPYLON KAN HELPEN

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een allesomvattende benadering om de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie te bedienen. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste activiteiten binnen elk van de gespecificeerde dienstgebieden:

1. Frauderisicobeheer (FRMS):

 • Identificatie en beheer van fraudegerelateerde risico’s die specifiek zijn voor de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Evaluatie en categorisering van fraudegebieden en hoogrisicozones die relevant zijn voor deze sectoren.
 • Ontwikkeling en implementatie van sector-specifieke strategieën voor frauderisicobeheer.
 • Continue monitoring van fraudesignalen en risicofactoren binnen deze industrieën.
 • Leveren van branche-specifieke fraudebeheertraining.

2. Auditing van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met de nadruk op specifieke regelgeving in de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Opsporen van onregelmatigheden zoals frauduleuze transacties en witwaspraktijken binnen deze sectoren.
 • Onderzoeken en verzamelen van bewijsmateriaal om economische misdaden en financiële misdrijven in verband met deze industrieën aan het licht te brengen.
 • Assisteren bij het terugvorderen van verloren activa als gevolg van economische misdaden en financiële misdrijven in deze sectoren.
 • Zorgen voor naleving van sector-specifieke financiële voorschriften.

3. Bedrijfsmisdrijf, Conformiteit & Forensisch (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdrijf en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Ontwikkeling en implementatie van compliance-programma’s die voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten van deze industrieën.
 • Uitvoeren van forensische onderzoeken naar financiële onregelmatigheden binnen deze sectoren.
 • Evaluatie van risico’s met betrekking tot sector-specifieke zakelijke praktijken en processen.

4. Forensische en Integriteitsdiensten (FIS):

 • Uitvoeren van grondige forensische audits met de nadruk op de sectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Beoordeling van de integriteit van sector-specifieke zakelijke processen en praktijken.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen in verband met deze sectoren.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie te identificeren.
 • Onderzoek naar transacties met betrekking tot fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden binnen deze sectoren.
 • Leveren van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Bedrijfsbestuur (CGS):

 • Beoordelen van de structuur en processen voor bedrijfsbestuur met de nadruk op overwegingen die specifiek zijn voor de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Bieden van advies om bestuurspraktijken te verbeteren die relevant zijn voor deze industrieën.
 • Ontwikkelen van beleid en procedures die rekening houden met de governance-uitdagingen binnen deze sectoren.

7. Bedrijfsmisdrijfonderzoeksdiensten (CCIS):

 • Uitvoeren van grondig onderzoek naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Verzamelen van sector-specifiek bewijsmateriaal en getuigenissen voor juridische procedures.
 • Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en juridische autoriteiten met begrip van sector-specifieke complexiteiten.

8. Diensten voor Integriteit, Conformiteit en Ethiek (ICECS):

 • Beoordelen van ethische en nalevingskwesties die specifiek zijn voor deze industrieën.
 • Ontwikkeling en implementatie van ethische normen en compliance-programma’s die geschikt zijn voor de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Opleiding en bewustwording van ethische kwesties binnen deze sectoren.

9. Cybersecurity, Data en Regulering (CDR):

 • Beoordeling van de cybersecurity-maatregelen en gegevensbeveiliging binnen de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Zorgen voor naleving van gegevensbeschermingswetten en sector-specifieke regelgeving.
 • Assisteren bij de bescherming tegen cyberdreigingen die uniek zijn voor deze sectoren.

10. Regulering en Strafrechtelijke Handhaving (RCE):

 • Ondersteuning bieden bij naleving van sector-specifieke regelgeving en wettelijke vereisten.
 • Vertegenwoordiging bij regelgevende onderzoeken en juridische procedures met betrekking tot de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.

11. Diensten voor Mensen en Organisaties (Workforce):

 • HR-gerelateerde diensten die zijn afgestemd op de behoeften van organisaties in de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling met begrip van de specifieke arbeidsdynamiek binnen deze sectoren.
 • Training en ontwikkeling voor personeel in overeenstemming met de vereisten van deze industrieën.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, compliance en veiligheid van de marktsectoren van Vastgoed, Infrastructuur en Energie te waarborgen, en om organisaties in deze sectoren te beschermen tegen financiële en bedrijfsmisdrijven. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een cruciale rol in het waarborgen van de ethische en wettelijke normen binnen deze specifieke industrieën en draagt bij aan het bevorderen van gezonde zakelijke praktijken en financiële integriteit.

Previous Story

Technology, Media and Communications

Next Story

Life sciences & healthcare

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable