Liberal Professions

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het tegemoetkomen aan de unieke behoeften van liberale professionals in verschillende sectoren, zoals juridisch, boekhouding, advies en meer. Auditing van financiële economische criminaliteit is van het grootste belang voor professionals die gevoelige financiële en juridische zaken behandelen. Tetrapylon Forensic Auditing biedt op maat gemaakte diensten om liberale professionals te helpen voldoen aan financiële regelgeving, fraude risico’s te beperken en de hoogste ethische normen te handhaven binnen hun praktijken. Deze sectorgerichte aanpak stelt liberale professionals in staat hun reputatie en financiële integriteit te waarborgen.

Uw uitdagingen

Binnen de sector van de vrije beroepen zijn professionals zoals advocaten, accountants, notarissen, artsen en andere deskundigen actief. Ze kunnen geconfronteerd worden met verschillende vormen van financiële en economische criminaliteit (FEC) die hun praktijk en reputatie in gevaar kunnen brengen. Hier zijn enkele belangrijke FEC-bedreigingen waarmee de sector te maken kan krijgen:

 1. Witwassen van geld:

  • Professionals in de vrije beroepen kunnen onbedoeld betrokken raken bij witwaspraktijken als ze geen adequaat klantenonderzoek doen.
  • Ze moeten waakzaam zijn om verdachte financiële transacties te herkennen en te melden.
 2. Fraude en Verduistering:

  • Fraude kan voorkomen in verschillende vormen, zoals vervalsing van documenten, verduistering van geld of activa en valse facturering.
  • Het implementeren van interne controles en audits is cruciaal om fraude te voorkomen.
 3. Schendingen van Beroepsethiek:

  • Professionals moeten zich houden aan strenge ethische normen en gedragscodes binnen hun beroep.
  • Schendingen van ethische normen kunnen leiden tot tuchtrechtelijke procedures en juridische sancties.
 4. Onjuiste facturering en Overfacturering:

  • Professionals moeten ervoor zorgen dat hun facturering eerlijk en transparant is.
  • Onjuiste facturering en overfacturering kunnen leiden tot klachten en juridische geschillen.
 5. Vertrouwelijkheidskwesties:

  • Professionals hebben toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie van hun cliënten.
  • Het lekken van vertrouwelijke informatie kan ernstige juridische en reputatierisico’s met zich meebrengen.
 6. Belastingontduiking en Ontwijking:

  • Sommige professionals kunnen betrokken zijn bij belastingontduiking of agressieve belastingontwijking voor hun cliënten.
  • Ze moeten de grenzen van belastingwetten respecteren en ethische belastingpraktijken volgen.
 7. Schending van Anti-Witwaswetten (AML):

  • Het niet naleven van AML-wetten kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en verlies van licenties voor professionals.
  • Ze moeten AML-procedures implementeren om witwassen te voorkomen.
 8. Beroepsaansprakelijkheid:

  • Professionals zijn vatbaar voor aansprakelijkheidsclaims als gevolg van vermeende fouten of nalatigheid in hun dienstverlening.
  • Het hebben van aansprakelijkheidsverzekering is van essentieel belang.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om professionals in de vrije beroepen te helpen bij het identificeren, voorkomen en aanpakken van FEC-gerelateerde kwesties. Dit omvat forensische audits, nalevingsbeoordelingen en risicobeoordelingen om ervoor te zorgen dat zij zich houden aan ethische normen, wettelijke vereisten en de hoogste normen van integriteit in hun praktijk. Het naleven van wetten en ethische normen is van cruciaal belang om de reputatie en het vertrouwen van cliënten te behouden.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor professionals in de liberale sector. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten die in dit domein worden uitgevoerd met betrekking tot diensten voor frauderisicobeheer (FRMS), audit van financiële economische criminaliteit (FECA), bedrijfscriminaliteit, naleving en forensische activiteiten (CCCF), forensische en integriteitsdiensten (FIS), transactie forensische diensten (TFS), corporate governance-diensten (CGS), corporate crime-onderzoeksdiensten (CCIS), integriteits-, nalevings- en ethische adviesdiensten (ICECS), cyberbeveiliging, gegevens en regelgeving (CDR), regelgeving en strafrechtelijke handhaving (RCE), en personeels- en organisatiediensten (Workforce):

1. Diensten voor frauderisicobeheer (FRMS):

 • Identificatie en evaluatie van specifieke frauderisico’s in de liberale sector.
 • Op maat gemaakte strategieën en beleid voor frauderisicobeheer die zijn afgestemd op hun specifieke vakgebieden.
 • Voortdurende monitoring van fraudegerelateerde problemen en wettelijke ontwikkelingen die hun sector beïnvloeden.
 • Op maat gemaakte trainingen voor frauderisicobeheer voor professionals in de liberale sector en hun teams.

2. Audit van financiële economische criminaliteit (FECA):

 • Grondige analyse van financiële transacties met de nadruk op wettelijke naleving.
 • Opsporing van onregelmatigheden, waaronder financiële misdrijven en economische overtredingen in verband met hun beroepspraktijk.
 • Onderzoek en verzameling van bewijsmateriaal met betrekking tot financiële misdrijven en overtredingen in hun vakgebied.
 • Ondersteuning bij het terughalen van verloren activa als gevolg van financiële misdrijven en overtredingen.

3. Bedrijfscriminaliteit, naleving en forensische activiteiten (CCCF):

 • Onderzoeken naar bedrijfscriminaliteit, nalevingskwesties en juridische aspecten met betrekking tot professionals in de liberale sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van compliance-programma’s die zijn afgestemd op hun specifieke vakgebieden.
 • Juridische onderzoeken naar financiële onregelmatigheden in hun beroepspraktijk.
 • Evaluatie van de risico’s met betrekking tot hun rol binnen de organisatie.

4. Forensische en integriteitsdiensten (FIS):

 • Grondige forensische audits met speciale aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden van professionals in de liberale sector.
 • Beoordeling van de integriteit van processen en zakelijke praktijken in verband met hun specifieke vakgebieden.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen in verband met hun beroep.

5. Transactie forensische diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten in verband met de beroepspraktijk van professionals in de liberale sector te identificeren.
 • Beoordeling van transacties met betrekking tot fraude, wangedrag of financiële onregelmatigheden in hun vakgebied.
 • Verstrekken van gedetailleerde rapporten over bevindingen en bewijsmateriaal met betrekking tot hun professionele activiteiten.

6. Corporate Governance-diensten (CGS):

 • Beoordeling van bedrijfsgovernancestructuren en relevante zakelijke praktijken met betrekking tot professionals in de liberale sector.
 • Adviesdiensten om bedrijfsgovernancepraktijken af te stemmen op hun specifieke vakgebieden.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om governanceproblemen in hun beroep aan te pakken.

7. Corporate Crime-onderzoeksdiensten (CCIS):

 • Diepgaand onderzoek naar bedrijfscriminaliteit en financiële misdrijven binnen de liberale sector.
 • Identificatie en documentatie van bewijsmateriaal met betrekking tot bedrijfscriminaliteit en financiële misdrijven in verband met hun beroepspraktijk.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en juridische teams om dergelijke kwesties aan te pakken.

8. Integriteits-, nalevings- en ethische adviesdiensten (ICECS):

 • Advies over het handhaven van ethische normen en de conformiteit met relevante wetten en voorschriften in hun vakgebied.
 • Training van personeel over ethische kwesties met betrekking tot hun rol.
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van ethische gedragscodes en nalevingsprogramma’s.

9. Cyberbeveiliging, gegevens en regelgeving (CDR):

 • Evaluatie van de beveiliging en cyberbeveiliging met betrekking tot de zakelijke activiteiten van professionals in de liberale sector.
 • Beveiliging van gevoelige gegevens en conformiteit met relevante gegevensbeschermingsvoorschriften binnen hun vakgebied.
 • Reactie op gegevensinbreuken en beveiligingsincidenten in verband met hun beroep.

10. Regelgeving en strafrechtelijke handhaving (RCE):

 • Ondersteuning bij het voldoen aan relevante voorschriften voor de zakelijke activiteiten van professionals in de liberale sector.
 • Vertegenwoordiging en verdediging in juridische procedures en kwesties met betrekking tot naleving binnen hun vakgebied.
 • Samenwerking met regelgevende instanties om nalevingskwesties met betrekking tot hun beroep aan te pakken.

11. Personeels- en organisatiediensten (Workforce):

 • Aanpasbare personeels- en organisatiediensten om te voldoen aan de behoeften van professionals in de liberale sector.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling in overeenstemming met hun specifieke vakgebieden.
 • Training en ontwikkeling van personeel om te voldoen aan de specifieke eisen van hun beroep.

Tetrapylon Forensic Auditing voert deze uitgebreide activiteiten uit om de integriteit, naleving en risicobeheer van professionals in de liberale sector in verschillende vakgebieden te waarborgen. Dit helpt organisaties te beschermen tegen beroepsfouten en financiële misdrijven, terwijl het gezonde zakelijke praktijken en financiële integriteit binnen hun specifieke vakgebieden bevordert.

Previous Story

Directors

Next Story

Thuiszorgsector

Latest from Solutions

Directors

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het bieden van uitgebreide oplossingen om ernstige risico’s van financieel-economische

SME, SMI and Midmarket companies

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde expertise om ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) aan te pakken binnen de