Business and Professional services

Overzicht

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan ook voorkomen binnen de sector Business & Professional Services, die een breed scala aan diensten omvat, zoals advies, juridische diensten, boekhouding, marketing, IT-consultancy en meer. Vanwege de diverse activiteiten en interacties met verschillende klanten en partners, zijn er verschillende vormen van FEC die zich binnen deze sector kunnen voordoen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Fraude en financiële misleiding: Dit omvat verschillende vormen van bedrog, zoals valse facturatie, verduistering van geld, vervalsing van documenten, belastingontduiking en andere manipulatieve praktijken. Criminelen kunnen proberen financieel voordeel te behalen door frauduleuze transacties of activiteiten uit te voeren.

 2. Witwassen van geld: De sector Business & Professional Services kan worden gebruikt om geld afkomstig uit illegale bronnen te witwassen. Criminelen kunnen gebruikmaken van complexe structuren, valse facturatie of andere middelen om de herkomst van illegaal verkregen geld te verhullen.

 3. Corruptie en omkoping: Criminelen kunnen betrokken raken bij corruptie en omkoping, waarbij ze ambtenaren, klanten of zakelijke partners omkopen om oneerlijke voordelen te verkrijgen, zoals overheidscontracten, vertrouwelijke informatie of zakelijke kansen.

 4. Cybercriminaliteit: Gezien de toenemende digitalisering in de sector Business & Professional Services, is cybercriminaliteit een groeiend risico. Dit omvat onder andere hacking, gegevensdiefstal, ransomware-aanvallen en phishing. Criminelen kunnen bedrijfsgegevens, klantinformatie of financiële gegevens stelen voor persoonlijk gewin.

Uw uitdagingen

Om FEC binnen de sector Business & Professional Services aan te pakken, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 1. Versterking van interne controles: Bedrijven moeten effectieve interne controlesystemen implementeren, waaronder strenge boekhoudpraktijken, scheiding van functies, regelmatige audits en risicobeoordelingen. Dit helpt bij het identificeren en voorkomen van frauduleuze activiteiten.

 2. Bewustwording en opleiding: Het trainen van medewerkers over FEC-risico’s, ethiek en naleving van regels is essentieel. Medewerkers moeten worden opgeleid om verdachte activiteiten te herkennen, meldingsprocedures te begrijpen en te handelen in overeenstemming met ethische normen.

 3. Gegevensbeveiliging: Het implementeren van robuuste beveiligingsmaatregelen om gevoelige gegevens te beschermen, zoals klantinformatie en bedrijfsgeheimen, is van cruciaal belang. Dit omvat het gebruik van sterke wachtwoorden, versleuteling, firewallbescherming en regelmatige beveiligingsupdates.

 4. Samenwerking en informatie-uitwisseling: Bedrijven binnen de sector moeten samenwerken met brancheverenigingen, wetshandhavingsinstanties en andere belanghebbenden om FEC te bestrijden. Het delen van informatie over nieuwe trends en bedreigingen kan helpen bij het identificeren van potentiële risico’s en het ontwikkelen van effectieve preventie- en bestrijdingsstrategieën.

Het aanpakken van FEC in de sector Business & Professional Services vereist een combinatie van regelgeving, interne controlemaatregelen, bewustwording en samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Hoe TETRAPYLON kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor de marktsector van bedrijfs- en professionele dienstverlening. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste activiteiten die worden uitgevoerd in verschillende domeinen, waaronder diensten voor frauderisicobeheer (FRMS), auditing van financieel-economische misdrijven (FECA), onderzoek naar bedrijfsmisdrijven, naleving en forensisch onderzoek (CCCF), forensische en integriteitsdiensten (FIS), transactieforensische diensten (TFS), corporate governance-diensten (CGS), diensten voor het onderzoeken van bedrijfsmisdrijven (CCIS), integriteit, naleving en ethiekadviesdiensten (ICECS), cybersecurity, gegevens en regelgeving (CDR), regelgevings- en strafrechtelijke handhavingsdiensten (RCE) en diensten voor personeel en organisatie (Workforce):

1. Diensten voor frauderisicobeheer (FRMS):

 • Identificatie en beoordeling van specifieke frauderisico’s in de sector van bedrijfs- en professionele dienstverlening.
 • Ontwikkeling van op maat gemaakte strategieën voor frauderisicobeheer.
 • Voortdurende monitoring van fraudevraagstukken en sectorgerelateerde risicofactoren.
 • Aanpassing van frauderisicotrainingen aan de sector.

2. Auditing van financieel-economische misdrijven (FECA):

 • Grondige auditing van financiële transacties met de nadruk op sectorgerelateerde voorschriften en wetten.
 • Opsporing van onregelmatigheden, waaronder frauduleuze activiteiten en financiële misdrijven die specifiek zijn voor de sector.
 • Onderzoek en bewijsverzameling om economische misdrijven en financiële schendingen binnen de sector aan het licht te brengen.
 • Ondersteuning bij het herstellen van verloren activa als gevolg van economische misdrijven en financiële schendingen.

3. Onderzoek naar bedrijfsmisdrijven, naleving en forensisch onderzoek (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdrijven en nalevingskwesties binnen de sector van bedrijfs- en professionele dienstverlening.
 • Ontwikkeling en implementatie van nalevingsprogramma’s die zijn afgestemd op de specifieke eisen van de sector.
 • Uitvoeren van wettelijke onderzoeken naar financiële onregelmatigheden die specifiek zijn voor de sector.
 • Evaluatie van risico’s met betrekking tot bedrijfsactiviteiten en sectorgerelateerde praktijken.

4. Forensische en integriteitsdiensten (FIS):

 • Grondige forensische audits met de nadruk op de sector van bedrijfs- en professionele dienstverlening.
 • Evaluatie van de integriteit van processen en bedrijfspraktijken die specifiek zijn voor de sector.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen binnen de sector.

5. Transactieforensische diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de sector van bedrijfs- en professionele dienstverlening te identificeren.
 • Evaluatie van transacties met betrekking tot fraude, wanbeheer of sectorgerelateerde financiële onregelmatigheden.
 • Levering van gedetailleerde rapporten over bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Corporate Governance-diensten (CGS):

 • Evaluatie van governancestructuren en relevante bedrijfspraktijken voor professionele dienstverleners.
 • Adviesdiensten om governancepraktijken in overeenstemming te brengen met de specifieke sectorvoorschriften.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om governancekwesties specifiek voor de sector aan te pakken.

7. Diensten voor het onderzoeken van bedrijfsmisdrijven (CCIS):

 • Grondig onderzoek naar bedrijfsmisdrijven en vermoedelijke financiële fraude binnen de sector van bedrijfs- en professionele dienstverlening.
 • Verzamelen van bewijsmateriaal en getuigenverklaringen voor juridische procedures met betrekking tot sectorgerelateerde zaken.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties bij onderzoeken naar bedrijfsmisdrijven.

8. Integriteit, naleving en ethiekadviesdiensten (ICECS):

 • Evaluatie van ethische en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de sector van bedrijfs- en professionele dienstverlening.
 • Adviesdiensten om ethische praktijken te bevorderen en te voldoen aan sectorgerelateerde voorschriften.
 • Training van medewerkers in sectorgerelateerde ethische kwesties.

9. Cybersecurity, gegevens en regelgeving (CDR):

 • Evaluatie van beveiliging en adviesdiensten op het gebied van cybersecurity voor professionele dienstverleners.
 • Bescherming van gevoelige gegevens en naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften.
 • Reactie op gegevensinbreuken en incidenten op het gebied van gegevensbeveiliging die specifiek zijn voor de sector.

10. Regulerings- en strafrechtelijke handhavingsdiensten (RCE):

 • Ondersteuning bij de naleving van sectorgerelateerde voorschriften voor bedrijfs- en professionele dienstverleners.
 • Vertegenwoordiging en verdediging in juridische procedures en handhavingskwesties die verband houden met sectorgerelateerde zaken.
 • Samenwerking met regelgevende instanties om sectorgerelateerde nalevingskwesties aan te pakken.

11. Diensten voor personeel en organisatie (Workforce):

 • Aanpasbare personeels- en organisatiemanagementservices om te voldoen aan de behoeften van professionele dienstverleners.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling volgens sectorgerelateerde structuren.
 • Training en ontwikkeling van medewerkers om te voldoen aan sectorgerelateerde eisen.

Tetrapylon Forensic Auditing voert deze uitgebreide activiteiten uit om de integriteit, naleving en risicobeheer binnen de sector van bedrijfs- en professionele dienstverlening te waarborgen. Dit helpt organisaties zich te beschermen tegen economische en financiële misdrijven en bevordert gezonde zakelijke praktijken en financiële integriteit binnen de sector.

Previous Story

Automotive and Mobility

Next Story

Chemicals sector

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable