Associations and Foundations

Tetrapylon Forensic Auditing breidt haar expertise uit naar verenigingen en stichtingen en erkent de unieke uitdagingen waarmee deze entiteiten worden geconfronteerd. Verenigingen en stichtingen worden vaak belast met fondsen en middelen van verschillende donateurs en leden. Het waarborgen van financiële integriteit en naleving van wettelijke en ethische normen is van het grootste belang. Tetrapylon Forensic Auditing biedt op maat gemaakte diensten voor het auditen van financiële economische criminaliteit om deze organisaties te helpen transparantie te handhaven, financiële onregelmatigheden te voorkomen en hun reputatie te beschermen. Door fraude risico’s te beperken en financieel bestuur te verbeteren, kunnen ze hun waardevolle missies met vertrouwen voortzetten.

Uw uitdagingen

Associaties en stichtingen, die vaak betrokken zijn bij liefdadigheids- en non-profitactiviteiten, kunnen te maken krijgen met verschillende ernstige financiële en economische misdrijven (FEC). Hier zijn enkele van de belangrijkste bedreigingen waarmee deze sector wordt geconfronteerd:

 1. Verduistering en fraude:

  • Het verduisteren van fondsen, schenkingen of activa die bedoeld zijn voor liefdadigheidsdoeleinden voor persoonlijk gewin.
  • Het verkeerd gebruiken van middelen die zijn toegewezen aan specifieke projecten of initiatieven.
 2. Frauduleuze fondsenwerving:

  • Misleidende fondsenwervingscampagnes of evenementen die de bestemming van de fondsen verdraaien.
  • Donoren bedriegen over de impact van hun bijdragen.
 3. Subsidiefraude:

  • Het verstrekken van misleidende informatie in subsidieaanvragen of -rapporten.
  • Het verkeerd aanwenden van subsidies voor andere doeleinden dan oorspronkelijk bedoeld.
 4. Onvoldoende financieel beheer:

  • Onvoldoende financiële controles en toezicht leidend tot slecht financieel beheer.
  • Budgettaire inconsistenties en financiële onregelmatigheden.
 5. Cybercriminaliteit:

  • Datalekken die gevoelige informatie over donateurs blootleggen.
  • Phishing-aanvallen gericht op personeel of supporters.
 6. Corruptie en omkoping:

  • Acceptatie van smeergeld of steekpenningen in verband met organisatieactiviteiten.
  • Het verkeerd aanwenden van middelen om ambtenaren om te kopen voor gunstige behandeling.
 7. Geldwitwassen:

  • Het gebruik van liefdadigheidsorganisaties als dekmantel om illegaal verkregen geld wit te wassen.
  • Het leiden van illegale fondsen door middel van meerdere transacties om de herkomst te verbergen.
 8. Valse verklaringen en niet-naleving:

  • Vervalsing van financiële overzichten die van invloed kunnen zijn op de subsidiabiliteit voor subsidies.
  • Schendingen van wettelijke en regelgevende vereisten, met mogelijke juridische gevolgen.
 9. Fraude tegen begunstigden:

  • Het verduisteren van hulp of steun die bedoeld is voor begunstigden voor ongeoorloofde personen of entiteiten.
  • Niet-gekwalificeerde begunstigden die frauduleus voordelen ontvangen.
 10. Belangenconflicten:

  • Het niet openbaar maken van belangenconflicten, wat kan leiden tot beslissingen die insiders ten goede komen.
  • Oneerlijke inkooppraktijken die begunstigde partijen voortrekken.
 11. Vervalsing en namaak:

  • Vervalsing van financiële documenten, ontvangstbewijzen of subsidies.
  • Vervalsing van fondsenwervingsmateriaal of donatieontvangsten.
 12. Mededingings- en antitrustpraktijken:

  • Deelneming aan anticompetitieve praktijken of illegale samenwerkingsverbanden.
  • Schendingen van antitrustwetten met mogelijke juridische en financiële gevolgen.
 13. Niet-naleving van milieuregelgeving:

  • Niet-naleving van milieuregels of slecht beheer van milieubronnen.
  • Schade aan milieubehoudsinitiatieven.
 14. Frauduleuze werving:

  • Misleidende wervingspraktijken die de missie van de organisatie of de begunstigden verdraaien.
  • Deelname aan frauduleuze marketing- of advertentiecampagnes.

Associaties en stichtingen moeten strikte financiële controles handhaven, regelmatig audits uitvoeren en transparante rapportagepraktijken vestigen om het risico op FEC te verminderen. Het zorgvuldig verifiëren van donateurs en het selecteren van partners kan ook helpen bij het voorkomen van frauduleuze activiteiten. Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om deze organisaties te helpen financiële en economische misdaden te identificeren, voorkomen en oplossen, waaronder forensische audits, nalevingsbeoordelingen en frauderisicobeoordelingen. Het is cruciaal voor deze entiteiten om hun integriteit en reputatie te beschermen om hun essentiële liefdadigheidswerk voort te zetten.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende benadering voor de sector van verenigingen en stichtingen. Deze sector omvat non-profitorganisaties, liefdadigheidsstichtingen en andere entiteiten die betrokken zijn bij sociale, educatieve en filantropische doelen. Tetrapylon biedt een uitgebreid scala aan diensten om te voldoen aan een breed scala van behoeften in deze sector:

 1. Diensten voor fraude risicobeheer (FRMS):

  • Tetrapylon voert uitgebreide beoordelingen uit om mogelijke kwetsbaarheden voor fraude binnen verenigingen en stichtingen te identificeren.
  • Ontwikkelt en implementeert anti-fraudebeleid, procedures en interne controles om fraude risico’s te verminderen.
  • Biedt trainingsprogramma’s om personeel en vrijwilligers bewust te maken van fraudedetectie en -preventie.
 2. Auditing voor financiële economische criminaliteit (FECA):

  • Voert gedetailleerde financiële audits uit om onregelmatigheden, financiële wangedrag en verduistering van fondsen op te sporen.
  • Biedt forensische boekhoudkundige diensten om gestolen activa te traceren en te herstellen.
  • Zorgt voor naleving van financiële voorschriften en best practices.
 3. Ondernemingscriminaliteit, naleving en forensica (CCCF):

  • Helpt verenigingen en stichtingen bij het handhaven van een cultuur van naleving van toepasselijke wetten en voorschriften.
  • Onderzoekt mogelijke bedrijfsmisdrijven zoals verduistering van fondsen, corruptie en witwassen van geld.
  • Biedt advies over ethisch gedrag en regelnaleving.
 4. Forensische en integriteitsdiensten (FIS):

  • Biedt gespecialiseerde forensische onderzoeken om financiële onregelmatigheden op te sporen.
  • Voert integriteitsevaluaties uit om het vertrouwen van donateurs, leden en ontvangers te behouden.
  • Helpt organisaties bij het implementeren van sterke ethische en integriteitskaders.
 5. Diensten voor transactie forensisch onderzoek (TFS):

  • Analyseert financiële transacties om mogelijke onregelmatigheden of fraude op te sporen.
  • Helpt bij het identificeren van verdachte transacties die mogelijk anti-witwaswetten schenden.
  • Biedt due diligence-diensten voor transacties om risicobeheer te ondersteunen.
 6. Corporate Governance Services (CGS):

  • Helpt bij het ontwikkelen van sterke governance-structuren.
  • Biedt training in governance voor raden van bestuur, leidinggevenden en personeel.
  • Zorgt voor naleving van best practices op het gebied van governance en ethische normen.
 7. Diensten voor bedrijfsonderzoek naar misdrijven (CCIS):

  • Voert onderzoeken uit naar vermeende bedrijfsmisdrijven, fraude en financiële wangedrag.
  • Helpt organisaties bij het verzamelen van bewijsmateriaal voor gerechtelijke stappen indien nodig.
  • Werkt samen met handhavingsinstanties indien nodig.
 8. Adviesdiensten inzake integriteit, naleving en ethiek (ICECS):

  • Biedt adviesdiensten om de integriteit en ethische praktijken te versterken.
  • Geeft training en advies over naleving om wettelijke en ethische normen te handhaven.
  • Helpt organisaties bij het opbouwen van een cultuur van integriteit en verantwoordelijkheid.
 9. Cybersecurity, data en regelgeving (CDR):

  • Helpt verenigingen en stichtingen bij het beschermen van gevoelige gegevens en informatie over donateurs.
  • Zorgt voor naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften.
  • Biedt cybersecurity-beoordelingen om gegevensinbreuken te voorkomen.
 10. Regelgeving en strafrechtelijke handhaving (RCE):

  • Helpt organisaties bij het omgaan met regelgevingsuitdagingen en onderzoeken.
  • Zorgt voor naleving van belastingwetten en liefdadigheidsvoorschriften.
  • Vertegenwoordigt organisaties in strafrechtelijke zaken indien nodig.
 11. Diensten voor personeel en organisatie (Workforce):

  • Biedt personeelsplanning, training en ontwikkeling.
  • Helpt bij wervings- en retentiestrategieën voor gekwalificeerd personeel.
  • Biedt oplossingen voor effectief management en bestuursstructuren.

De diensten van Tetrapylon Forensic Auditing zijn gericht op het ondersteunen van verenigingen en stichtingen bij het vervullen van hun missie, het beschermen van hun reputatie en het handhaven van financiële verantwoordelijkheid en ethiek. De expertise van de organisatie op het gebied van fraudepreventie, financiële auditing en wettelijke naleving is essentieel om het vertrouwen van donateurs, leden en de gemeenschap te behouden.

Previous Story

Thuiszorgsector

Next Story

Taxibranche

Latest from Solutions

Liberal Professions

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het tegemoetkomen aan de unieke behoeften van liberale professionals

Directors

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het bieden van uitgebreide oplossingen om ernstige risico’s van financieel-economische

SME, SMI and Midmarket companies

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde expertise om ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) aan te pakken binnen de