Identificatieplicht (WWFT)

Afhankelijk van de aard van de Diensten die PRAETOR MAXIMUS aan de Cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat PRAETOR MAXIMUS verplicht is de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In voorkomend geval, is PRAETOR MAXIMUS voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van diens Cliënt. In dat kader is PRAETOR MAXIMUS verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de Cliënt en het doel en de aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. PRAETOR MAXIMUS kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt erkent zich bewust te zijn van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen in rekening worden gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de Cliënt en verplicht Cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om PRAETOR MAXIMUS mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De Cliënt verbindt zich ertoe om PRAETOR MAXIMUS te informeren van elke wijziging die zijn status kan beïnvloeden. De Cliënt verbindt zich ertoe de door PRAETOR MAXIMUS gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de Cliënt een politiek prominent persoon is, verbindt de Cliënt zich ertoe dit spontaan mee te delen. Indien de Cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal PRAETOR MAXIMUS de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien PRAETOR MAXIMUS reeds voorlopig heeft opgetreden, zal deze zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving PRAETOR MAXIMUS in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de Cliënt betrokken zou zijn, te melden aan de Stafhouder van de betrokken balie zonder de Cliënt in kennis te stellen van deze melding. PRAETOR MAXIMUS is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

Previous Story

Algemene Voorwaarden – Legal Services

Next Story

Fraudedriehoek

Latest from Privacy en Juridische Informatie

Klachtenregeling (Legal)

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and