Chemicals sector

De chemische sector speelt een cruciale rol in diverse industrieën, en de complexiteit ervan brengt ernstige risico’s van financieel-economische criminaliteit (FEC) met zich mee. Deze sector omvat de productie van chemicaliën, farmaceutische producten en een scala aan verwante producten. De aanzienlijke financiële transacties en intellectuele eigendommen maken het tot een belangrijk doelwit voor FEC-activiteiten zoals fraude, diefstal van intellectueel eigendom en corruptie. Tetrapylon Forensic Auditing werkt samen met organisaties in de chemische sector om maatregelen voor het voorkomen en opsporen van FEC te ontwerpen en te implementeren. Dit kan het uitvoeren van forensische audits, het implementeren van robuuste cybersecurity-strategieën en het voorlichten van werknemers over FEC-risico’s en preventie omvatten. Bovendien helpt Tetrapylon bij het waarborgen van naleving van sectorregelgeving om FEC-kwetsbaarheden te verminderen.

Uw uitdagingen

Het chemische sector wordt geconfronteerd met verschillende ernstige vormen van financieel-economische criminaliteit (FEC) die de industrie kunnen schaden en het belangrijk maken om proactieve maatregelen te nemen. Hier zijn enkele van de belangrijkste vormen van FEC waarmee de chemische sector wordt geconfronteerd:

 1. Frauduleuze financiële verslaggeving:

  • Het verstrekken van valse financiële informatie om investeerders te misleiden of om de schijn van gezonde financiële prestaties op te houden.
  • Het manipuleren van financiële overzichten, inkomsten of uitgaven om winsten kunstmatig op te blazen.
 2. Corruptie en omkoping:

  • Het aanbieden of accepteren van steekpenningen om zakelijke deals te sluiten, vergunningen te verkrijgen of gunstige behandeling te ontvangen.
  • Deelnemen aan corruptiepraktijken op internationale markten, wat kan resulteren in schendingen van anticorruptiewetten zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) of de Britse anti-omkopingswet.
 3. Witwassen van geld:

  • De herkomst van illegaal verkregen geld verdoezelen door het legitiem te laten lijken.
  • Witwassen van geld wordt vaak gebruikt om de opbrengsten van andere criminele activiteiten te legitimeren en kan ingewikkelde financiële transacties omvatten.
 4. Prijsafspraken en anticoncurrentiepraktijken:

  • Deelnemen aan prijsafspraken of anticoncurrentiepraktijken om prijzen of markten te manipuleren.
  • Overtredingen van mededingings- en antitrustwetten kunnen leiden tot aanzienlijke boetes en juridische sancties.
 5. Milieu-overtredingen:

  • Vervalsing van milieuregistraties, het verbergen van vervuiling of niet voldoen aan milieuvoorschriften.
  • Milieumisdaden kunnen op lange termijn schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en leiden tot regelgevende maatregelen.
 6. Intellectuele eigendomsdiefstal:

  • Diefstal of schending van intellectuele eigendom, zoals patenten, bedrijfsgeheimen of gepatenteerde technologie.
  • Diefstal van intellectuele eigendom kan innovatie en concurrentiekracht binnen de sector ondermijnen.
 7. Vervalste producten:

  • Vervaardigen of verkopen van vervalste chemische producten, farmaceutische producten of landbouwproducten.
  • Vervalste producten kunnen ernstige risico’s voor de gezondheid en veiligheid van consumenten met zich meebrengen.
 8. Cybercriminaliteit:

  • Hacking, gegevensinbreuken en cyberaanvallen die gericht zijn op gevoelige financiële gegevens, bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
  • De chemische sector is kwetsbaar voor cyberdreigingen vanwege de afhankelijkheid van technologie en gegevens.
 9. Insider trading:

  • Onwettige handel in effecten op basis van niet-openbare materiële informatie over een bedrijf.
  • Insider trading kan de integriteit van de markt ondermijnen en het vertrouwen van beleggers schaden.
 10. Belastingontduiking:

  • Vervalsing van fiscale registers, belastingontduiking of betrokkenheid bij agressieve fiscale ontwijkingsregelingen.
  • Fiscale misdrijven kunnen financiële verliezen en reputatieschade veroorzaken.
 11. Productveiligheidsschendingen:

  • Vervalsing van gegevens over productveiligheid of het nalaten van het bekendmaken van mogelijke risico’s in verband met chemische producten.
  • Het niet naleven van veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige juridische gevolgen en schade aan consumenten.
 12. Verstoringen van de toeleveringsketen:

  • Betrokkenheid bij activiteiten die de toeleveringsketen verstoren, zoals diefstal, sabotage of vervalsing.
  • Dergelijke verstoringen kunnen financiële verliezen veroorzaken en de reputatie van bedrijven in de chemische sector schaden.

Deze vormen van FEC kunnen variëren in complexiteit en ernst, maar vertegenwoordigen allemaal aanzienlijke bedreigingen voor de chemische sector. Bedrijven in deze branche moeten sterke nalevingsprogramma’s, robuuste interne controles en proactieve fraude risicobeheerstrategieën implementeren om deze risico’s te verminderen en hun integriteit te behouden. Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en regelgevende autoriteiten is essentieel om ernstige financieel-economische criminaliteit in de sector te bestrijden.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak om te voldoen aan de behoeften van de chemische sector. Hier zijn de belangrijkste activiteiten die worden uitgevoerd in verschillende domeinen:

1. Frauderisicobeheerdiensten (FRMS):

 • Identificatie en evaluatie van fraude- en misbruikrisico’s in de chemische sector.
 • Op maat gemaakte fraudebeheerstrategieën en -beleid.
 • Periodieke risicobeoordelingen en opleiding voor fraudepreventie.
 • Onderzoek naar verdachte of frauduleuze activiteiten binnen de sector.

2. Audit van financiële economische criminaliteit (FECA):

 • Gedetailleerde analyse van financiële transacties met de nadruk op wettelijke naleving.
 • Detectie van onregelmatigheden, financiële misdrijven en economische schendingen.
 • Onderzoek en verzameling van bewijsmateriaal met betrekking tot financiële misdrijven.
 • Terugvordering van verloren activa als gevolg van financiële misdrijven.

3. Ondernemingscriminaliteit, naleving en forensische diensten (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdrijven, nalevingskwesties en juridische aspecten in de chemische sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van sectorspecifieke nalevingsprogramma’s.
 • Juridisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden in de chemische sector.
 • Evaluatie van risico’s en verantwoordelijkheden met betrekking tot rollen in de organisatie.

4. Forensische en integriteitsdiensten (FIS):

 • Diepgaande forensische audits gericht op rollen en verantwoordelijkheden in de chemische sector.
 • Evaluatie van de integriteit van processen en zakelijke praktijken in de sector.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen in de chemische sector.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de chemische sector te identificeren.
 • Beoordeling van transacties om fraude, wangedrag of financiële onregelmatigheden in de sector op te sporen.
 • Verstrekken van gedetailleerde rapporten over bevindingen en bewijsmateriaal met betrekking tot activiteiten in de chemische sector.

6. Bestuursdiensten (CGS):

 • Evaluatie van bestuursstructuren en relevante zakelijke praktijken in de chemische sector.
 • Adviesdiensten met betrekking tot sectorspecifieke bestuurspraktijken.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om bestuurskwesties in de chemische sector aan te pakken.

7. Onderzoeksdiensten voor bedrijfsmisdrijven (CCIS):

 • Gedetailleerd onderzoek naar bedrijfsmisdrijven en financiële misdrijven in de chemische sector.
 • Identificatie en documentatie van bewijsmateriaal met betrekking tot bedrijfsmisdrijven en financiële onregelmatigheden.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en juridische teams om deze kwesties aan te pakken.

8. Diensten voor integriteit, naleving en ethiek (ICECS):

 • Adviesdiensten om ethische normen te handhaven en te voldoen aan relevante wet- en regelgeving in de chemische sector.
 • Training van werknemers over ethische kwesties met betrekking tot hun rollen.
 • Hulp bij het opstellen van ethische gedragscodes en nalevingsprogramma’s voor de activiteiten in de chemische industrie.

9. Cybersecurity, gegevens en regelgeving (CDR):

 • Evaluatie van beveiliging en cybersecurity binnen de context van de chemische sector.
 • Bescherming van gevoelige gegevens en naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften.
 • Reactie op gegevensinbreuken en beveiligingsincidenten gerelateerd aan activiteiten in de chemische sector en aanverwante industrieën.

10. Regulerings- en handhavingsdiensten (RCE):

 • Ondersteuning bij het voldoen aan relevante voorschriften binnen de chemische sector.
 • Vertegenwoordiging en verdediging in juridische procedures en nalevingskwesties met betrekking tot chemische activiteiten en gerelateerde industrieën.
 • Samenwerking met regelgevende instanties om nalevingskwesties met betrekking tot hun activiteiten in de chemische sector aan te pakken.

11. Mensen en organisatiediensten (Werknemers):

 • Aanpassing van HR-diensten om te voldoen aan de specifieke behoeften van de chemische sector.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling in de chemische sector en aanverwante industrieën.
 • Training en ontwikkeling van personeel om te voldoen aan de specifieke eisen van de chemische sector.

Tetrapylon Forensic Auditing voert deze uitgebreide activiteiten uit om de integriteit, naleving en risicobeheer binnen de chemische sector te waarborgen, en bevordert tegelijkertijd ethische en wettelijke praktijken binnen de branche.

Previous Story

Business and Professional services

Next Story

Consumer and Retail

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable