Interne Onderzoeken zijn een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Interne onderzoeken omvatten een systematisch en grondig onderzoek van de activiteiten, transacties en praktijken van een organisatie om onregelmatigheden, wangedrag of mogelijke financiële misdrijven op te sporen. Deze onderzoeken omvatten gegevensanalyse, forensische accountancy en het verzamelen van bewijsmateriaal. Het belangrijkste doel is om kwesties zoals fraude, corruptie, verduistering of schendingen van de naleving binnen een organisatie aan het licht te brengen en aan te pakken. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om onpartijdige, vertrouwelijke en objectieve interne onderzoeken uit te voeren die de doelstellingen van FECA ondersteunen.

Interne Onderzoeken, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, vormt een cruciaal onderdeel binnen de service-lijn van Financial Economic Crime Auditing (FECA). Deze dienst is toegewijd aan het uitvoeren van diepgaande onderzoeken om financiële en economische misdrijven, onregelmatigheden en inbreuken op de naleving aan het licht te brengen en aan te pakken. Hier is een uitgebreide beschrijving van de dienstverlening van Onderzoeken binnen FECA:

 1. Onderzoeken naar Financiële Fraude: Tetrapylon Forensic Auditing voert grondige onderzoeken uit om financiële fraude, waaronder schematische zaken zoals verduistering, boekhoudfraude en Ponzi-schema’s, op te sporen en aan te pakken.

 2. Onderzoeken naar Witwassen van Geld: De dienst is gespecialiseerd in het blootleggen van activiteiten voor het witwassen van geld door het volgen van de stroom van illegale fondsen door financiële systemen en netwerken.

 3. Onderzoeken naar Omkoping en Corruptie: Onderzoeken richten zich op het ontdekken van gevallen van omkoping, corruptie en onethisch gedrag binnen organisaties, waarbij wordt gezorgd voor naleving van anti-omkopingsregelgeving en ethiek.

 4. Vermogenstracering: De dienst helpt bij het traceren en terughalen van activa in gevallen van financieel wangedrag of fraude, waarbij ervoor wordt gezorgd dat onrechtmatig verkregen winsten worden geïdentificeerd en teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaren.

 5. Digitale Forensica: Onderzoeksteams maken gebruik van technieken voor digitale forensica om elektronische gegevens, zoals e-mails, financiële gegevens en ander digitaal bewijs, te analyseren en frauduleuze activiteiten bloot te leggen.

 6. Onderzoeken naar Klokkenluidersmeldingen: Onderzoeken kunnen het onderzoeken van meldingen van klokkenluiders omvatten om de waarheidsgetrouwheid van hun beweringen vast te stellen en passende maatregelen te nemen wanneer wangedrag wordt geïdentificeerd.

 7. Onderzoeken naar Wangedrag van Medewerkers: Wanneer er vermoedens zijn van wangedrag door medewerkers, werken de onderzoeken aan het verzamelen van bewijs, het vaststellen van feiten en het aanbevelen van corrigerende maatregelen, waaronder disciplinaire maatregelen.

 8. Onderzoeken naar Due Diligence: In het kader van fusies, overnames of zakelijke samenwerkingen worden onderzoeken naar due diligence uitgevoerd om de financiële integriteit en naleving van potentiële partners of doelwitten te beoordelen.

 9. Deskundigengetuigenis: In juridische zaken met betrekking tot financiële en economische misdrijven kunnen experts in Onderzoeken getuigenis en bewijs leveren in de rechtbank ter ondersteuning van onderzoeken en juridische procedures.

 10. Maatregelen ter Preventie van Fraude: De dienst helpt organisaties bij het implementeren van maatregelen ter preventie van fraude door zwakke punten in financiële systemen te identificeren en beveiligingsverbeteringen aan te bevelen.

 11. Compliance Audits: Onderzoeksteams kunnen compliance-audits uitvoeren om ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan relevante financiële voorschriften, branche standaarden en best practices.

 12. Juridische Ondersteuning: Wanneer juridische stappen noodzakelijk zijn, biedt de dienst Onderzoeken ondersteuning door bewijsmateriaal te verzamelen en te presenteren, onderzoek uit te voeren en juridische teams bij te staan.

Onderzoeken zijn een essentieel onderdeel van het audit van financiële en economische misdrijven, waarbij organisaties worden geholpen bij het identificeren, aanpakken en voorkomen van financiële en economische misdrijven. De gespecialiseerde expertise en onderzoekstechnieken van Tetrapylon Forensic Auditing bieden een alomvattende aanpak om de financiële integriteit te beschermen, naleving te waarborgen en in te grijpen bij wangedrag binnen het complexe landschap van audit van financiële en economische misdrijven.

Previous Story

Transaction Forensics

Next Story

Integriteit & Compliance

Latest from Auditing van Financiële Economische Criminaliteit

Integriteit & Compliance

Integrity & Compliance, een essentieel onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, speelt een cruciale

Transaction Forensics

Transactie Forensisch onderzoek is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met

Privacy & Cyberrespons

Privacy & Cyber Response is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt,

Forensic Data Analytics

Forensische Gegevensanalyse is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name

Discovery & Analytics

Discovery & Analytics is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met