Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de vastgoedsector. Vastgoedtransacties omvatten vaak aanzienlijke financiële waarden, waardoor ze vatbaar zijn voor verschillende vormen van economische criminaliteit zoals witwassen, fraude en corruptie. Tetrapylon Forensic Auditing werkt samen met vastgoedbedrijven om strenge anti-FEC-maatregelen te ontwikkelen. Dit omvat uitgebreide due diligence, fraude risicoanalyses en de implementatie van nalevingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat vastgoedtransacties met integriteit worden uitgevoerd en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Hun expertise speelt een cruciale rol bij het beschermen van de vastgoedsector tegen ernstige financiële misdrijven, het bevorderen van transparantie en ethische zakelijke praktijken.

Uw Uitdagingen

De vastgoedsector wordt geconfronteerd met verschillende vormen van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC), die de financiële integriteit en stabiliteit van de sector kunnen ondermijnen. Hier zijn enkele belangrijke vormen van FEC waarmee de vastgoedsector te maken kan krijgen:

 1. Hypotheekfraude:

  • Vervalsing van documenten of toepassingen om onrechtmatig hypotheekleningen te verkrijgen.
  • Samenspanning tussen kopers, makelaars en geldschieters om frauduleuze leningen te verkrijgen.
 2. Waarderingsfraude:

  • Overwaardering van onroerend goed om hogere leningen of verkoopprijzen te rechtvaardigen.
  • Collusie tussen taxateurs en vastgoedprofessionals om waarderingen te manipuleren.
 3. Witwassen van geld:

  • Gebruik van vastgoedtransacties om illegaal verkregen geld te legaliseren en de herkomst van de middelen te verbergen.
  • Contante aankopen van onroerend goed om de bron van de fondsen te verhullen.
 4. Vastgoedfraude en onroerendgoedtransacties:

  • Frauduleuze verkopen, waarbij vastgoed wordt verkocht zonder toestemming of medeweten van de eigenaar.
  • Documentvervalsing en identiteitsdiefstal bij onroerendgoedtransacties.
 5. Omzettingsfraude:

  • Frauduleuze omzetting van eigendomspapieren en de overdracht van eigendomsrechten.
  • Vervalsing of misleiding met betrekking tot eigendomstitels.
 6. Sjoemelende aannemers en bouwfraude:

  • Frauduleuze praktijken bij bouwprojecten, zoals slechte kwaliteit van werk, factureringsfraude en betalingsproblemen.
  • Misleiding van kopers en beleggers door valse bouwkwaliteitsclaims.
 7. Bouwfraude en kwaliteitsproblemen:

  • Kwaliteitsproblemen in nieuw gebouwde of gerenoveerde panden.
  • Ongeoorloofde gebruik van inferieure materialen en bouwmethoden.
 8. Illegaal gebruik van vastgoed:

  • Schendingen van lokale bouwvoorschriften en bestemmingsplannen.
  • Ongeoorloofde veranderingen in eigendomsgebruik.
 9. Belastingfraude en onroerendgoedtransacties:

  • Fiscale fraude met betrekking tot vastgoedtransacties, zoals niet-aangegeven inkomsten of valse belastingaftrek.
  • Onjuiste rapportage van de waarde van onroerend goed om belastingen te ontduiken.
 10. Koopfraude en valse vertegenwoordiging:

  • Misleidende marketing en valse claims over onroerend goed bij verkoop.
  • Niet-openbaarmaking van bekende gebreken.
 11. Zoneringsovertredingen:

  • Niet-naleving van de plaatselijke zoneringvoorschriften en bouwvoorschriften.
  • Corruptie of beïnvloeding van beslissingen inzake zonering en vergunningen.
 12. Onroerendgoedbeleggingszwendel:

  • Frauduleuze onroerendgoedbeleggingen, zoals Ponzi-schema’s en niet-bestaande projecten.
  • Misleidende marketing en beloften van hoge rendementen.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om FEC in de vastgoedsector te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Dit omvat forensische audits, compliance-programma’s, due diligence-onderzoeken en risicobeoordelingen. Het waarborgen van transparantie, eerlijkheid en naleving van wet- en regelgeving is essentieel om het vertrouwen in de vastgoedmarkt te behouden en te beschermen.

HOE TETRAPYLON KAN HELPEN

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een allesomvattende aanpak voor de sector Vastgoed en biedt een breed scala aan diensten en activiteiten om verschillende aspecten aan te pakken. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste activiteiten die ze binnen elk van de gespecificeerde servicegebieden ondernemen in het Nederlands:

1. Frauderisicobeheer (FRMS):

 • Identificeren en beheren van frauderisico’s die specifiek zijn voor de Vastgoedsector.
 • Beoordelen en categoriseren van frauduleuze en risicogebieden die zijn afgestemd op de branche.
 • Ontwikkelen en implementeren van branche-specifieke strategieën voor fraudebeheer.
 • Voortdurend monitoren van branche-specifieke fraudesignalen en risicofactoren.
 • Bieden van branche-specifieke training in fraudebeheer.

2. Auditing van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met de nadruk op branche-specifieke voorschriften.
 • Detecteren van onregelmatigheden zoals frauduleuze transacties en praktijken voor witwassen van geld in de Vastgoedsector.
 • Onderzoeken en bewijs verzamelen met als doel financiële economische misdrijven in deze sector aan het licht te brengen.
 • Helpen bij het herstellen van verloren activa als gevolg van financiële economische misdrijven die specifiek zijn voor de branche.
 • Zorgen voor naleving van branche-specifieke financiële voorschriften.

3. Ondernemingscriminaliteit, Compliance & Forensisch Onderzoek (CCCF):

 • Onderzoeken van bedrijfsmisdrijven en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de Vastgoedsector.
 • Ontwikkelen en implementeren van nalevingsprogramma’s die zijn afgestemd op branche-specifieke wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Uitvoeren van forensisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden binnen de branche.
 • Beoordelen van risico’s met betrekking tot branche-specifieke zakelijke praktijken en processen.

4. Forensische en Integriteitsdiensten (FIS):

 • Uitvoeren van gedetailleerde forensische audits met de nadruk op de Vastgoedsector.
 • Beoordelen van de integriteit van branche-specifieke zakelijke processen en praktijken.
 • Onderzoeken van fraude, corruptie en ethische schendingen die specifiek zijn voor de branche.

5. Diensten voor Forensische Transacties (TFS):

 • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de Vastgoedsector te identificeren.
 • Onderzoeken van transacties met betrekking tot fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden in deze branche.
 • Leveren van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijs.

6. Diensten voor Ondernemingsbestuur (CGS):

 • Beoordelen van ondernemingsbestuursstructuren en -processen met aandacht voor branche-specifieke overwegingen.
 • Bieden van begeleiding bij het verbeteren van ondernemingsbestuurspraktijken die zijn afgestemd op deze sector.
 • Ontwikkelen van beleid en procedures die rekening houden met de unieke uitdagingen van ondernemingsbestuur in de Vastgoedsector.

7. Diensten voor Onderzoek naar Ondernemingscriminaliteit (CCIS):

 • Uitvoeren van diepgaand onderzoek naar vermoedelijke bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de Vastgoedsector.
 • Verzamelen van branche-specifieke bewijzen en getuigenverklaringen voor juridische procedures.
 • Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en juridische autoriteiten die vertrouwd zijn met de complexiteiten van de branche.

8. Diensten voor Integriteit, Compliance & Ethiekadvies (ICECS):

 • Bieden van begeleiding bij het bevorderen van een ethische cultuur binnen organisaties in de Vastgoedsector.
 • Ontwikkelen en implementeren van branche-specifieke nalevingsprogramma’s.
 • Aanbieden van training en bewustmakingsprogramma’s met betrekking tot ethiek en naleving voor werknemers in deze sector.

9. Cybersecurity, Data & Regelgeving (CDR):

 • Implementeren van cybersecurity-maatregelen die zijn afgestemd op de specifieke uitdagingen van de Vastgoedsector.
 • Zorgen voor naleving van branche-specifieke voorschriften voor gegevensbescherming en regelgeving.
 • Uitvoeren van risicobeoordelingen en het verstrekken van cybersecurity-begeleiding die rekening houdt met de complexiteit van de sector.

10. Regelgeving & Strafrechtelijke Handhaving (RCE): – Beoordelen van naleving van branche-specifieke regelgeving en aanpakken van juridische en regelgevende geschillen. – Bieden van ondersteuning voor juridische procedures en verdediging tegen branche-specifieke regelgevingsaanklachten.

11. Diensten voor Personeel & Organisatie (Effectief): – Ondersteunen bij het creëren van ethische en effectieve personeelsbestanden binnen de Vastgoedsector. – Bieden van begeleiding met betrekking tot ethiek en gedrag van werknemers in de specifieke werkomgeving van deze sector. – Leveren van training- en ontwikkelingsprogramma’s om ethische normen en gedrag specifiek voor deze sector te bevorderen.

Met deze allesomvattende aanpak streeft Tetrapylon Forensic Auditing ernaar organisaties in de Vastgoedsector te beschermen tegen financiële en bedrijfsmisdrijven, ethiek en naleving te bevorderen die zijn afgestemd op de sector en financiële integriteit en veiligheid te waarborgen in de unieke context van deze branche.

Previous Story

Onderwijssector

Next Story

Infrastructuur

Latest from Real estate, infrastructure and energy

Energiesector

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de

Infrastructuur

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de