Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de sector van de infrastructuur. Infrastructuurprojecten vereisen vaak aanzienlijke investeringen en zijn vatbaar voor verschillende vormen van economische criminaliteit, waaronder fraude, omkoping en corruptie. Tetrapylon Forensic Auditing werkt samen met organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van infrastructuur om strenge anti-FEC-maatregelen te implementeren. Dit kan uitgebreide due diligence, fraude-risicoanalyses en nalevingsprogramma’s omvatten om ervoor te zorgen dat projecten met integriteit en in overeenstemming met de voorschriften worden uitgevoerd. Hun expertise helpt de infrastructuursector te beschermen tegen ernstige economische misdrijven en ondersteunt ethische infrastructuurontwikkeling.

Uw Uitdagingen

De sector van de infrastructuur wordt geconfronteerd met verschillende ernstige vormen van financiële en economische criminaliteit (FEC) die de integriteit van projecten kunnen aantasten en kritieke infrastructuren in gevaar kunnen brengen. Hier zijn enkele belangrijke vormen van FEC waarmee de infrastructuursector te maken kan krijgen:

 1. Corruptie en omkoping:

  • Corruptie van ambtenaren, aannemers of projectleiders om gunstige contracten te verkrijgen of beslissingen te beïnvloeden.
  • Verduistering van fondsen die bedoeld zijn voor infrastructuurontwikkeling.
 2. Afspraken en biedingsfraude:

  • Collusiegedrag tussen inschrijvers om prijzen te beheersen, projecten te verdelen en de concurrentie te beperken.
  • Manipulatie van het biedingsproces om ervoor te zorgen dat een specifiek bedrijf een contract krijgt.
 3. Inkoopfraude:

  • Frauduleuze activiteiten in het inkoopproces, zoals het indienen van valse facturen, overfacturering van goederen of diensten en kosteninflatie.
  • Verborgen betalingen en schema’s voor geldverduistering via inkoopcontracten.
 4. Witwassen van geld:

  • Het gebruik van infrastructuurprojecten om illegaal verkregen geld wit te wassen en de onrechtmatige herkomst van het geld te verhullen.
  • Het routeren van corruptieopbrengsten via complexe financiële transacties.
 5. Omkooppraktijken en corruptie:

  • Het eisen van steekpenningen, commissies of smeergeld als voorwaarde voor contracttoewijzing of het nemen van gunstige beslissingen.
  • Voortrekkerij en nepotisme bij projectselectie, wat kan leiden tot verminderde projectkwaliteit.
 6. Contractfraude en wijzigingsfraude:

  • Vervalsing van contractuele documenten, wijzigingsopdrachten of projectvariaties om kosten op te drijven of extra betalingen te verkrijgen.
  • Valse voorstelling van de voortgang van het project om meer fondsen te verkrijgen.
 7. Kwaliteitscompromissen:

  • Kostenbesparingen in de bouw door gebruik te maken van inferieure materialen, het niet naleven van veiligheidsnormen en het verminderen van kwaliteit.
  • Compromitteren van de kwaliteit van het project om de uitgaven te verminderen.
 8. Milieuovertredingen:

  • Niet-naleving van milieuregels en vergunningen, zoals onjuiste afvalverwijdering, vervuiling en schade aan habitats.
  • Frauduleuze evaluaties van milieueffecten.
 9. Cyberbeveiligingsbedreigingen:

  • Cyberaanvallen op kritieke infrastructuur, resulterend in dienstonderbrekingen, gegevensinbreuken en potentiële veiligheidsrisico’s.
  • Hacking en ongeoorloofde toegang tot infrastructuurbesturingssystemen.
 10. Veiligheidsovertredingen:

  • Veronachtzaming van veiligheidsprotocollen, wat kan leiden tot ongevallen, verwondingen en zelfs verlies van mensenlevens.
  • Frauduleuze rapportage van veiligheidsmaatregelen aan regelgevende instanties.
 11. Inmenging in besluitvorming:

  • Pogingen om ongepaste invloed uit te oefenen op besluitvormers in de infrastructuursector via lobbyen, omkoping of andere corrupte praktijken.
  • Niet-openbaarmaking van belangenconflicten bij goedkeuring van projecten.
 12. Contractbeëindigingsfraude:

  • Frauduleuze praktijken bij vervroegde of onrechtmatige contractbeëindiging, resulterend in claims en geschillen.
  • Bedrieglijke voorstellingen en misleidingen in het contractbeëindigingsproces.

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het voorkomen, detecteren en oplossen van FEC in de infrastructuursector. Hun diensten omvatten forensische audits, risicobeoordelingen, complianceprogramma’s, due diligence-onderzoeken en fraudepreventiestrategieën. Het waarborgen van transparantie, verantwoording en naleving van ethische zakelijke praktijken is essentieel voor de succesvolle en duurzame ontwikkeling van cruciale infrastructuurprojecten.

HOE TETRAPYLON KAN HELPEN

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een allesomvattende aanpak in de sector van de Infrastructuur en biedt een breed scala aan diensten en activiteiten om verschillende aspecten aan te pakken. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste activiteiten binnen elk van de gespecificeerde servicegebieden:

1. Frauderisicobeheer Services (FRMS):

 • Identificeren en beheren van fraude risico’s die specifiek zijn voor de sector van de Infrastructuur.
 • Beoordelen en categoriseren van frauduleuze en hoog risico gebieden die zijn afgestemd op de branche.
 • Ontwikkelen en implementeren van branche-specifieke fraudebeheerstrategieën.
 • Voortdurend monitoren van branche-specifieke fraudesignalen en risicofactoren.
 • Het verstrekken van branche-specifieke fraudebeheertraining.

2. Auditing van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met de nadruk op branche-specifieke voorschriften.
 • Detecteren van onregelmatigheden zoals frauduleuze transacties en praktijken voor het witwassen van geld in de sector van de Infrastructuur.
 • Onderzoek doen en bewijs verzamelen met als doel financiële economische misdrijven die specifiek zijn voor de branche aan het licht te brengen.
 • Helpen bij het herstellen van verloren activa als gevolg van financiële economische misdrijven die relevant zijn voor de sector.
 • Zorgen voor naleving van branche-specifieke financiële voorschriften.

3. Onderzoek naar Bedrijfscriminaliteit, Compliance & Forensisch Onderzoek (CCCF):

 • Onderzoek doen naar bedrijfsmisdrijven en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de sector van de Infrastructuur.
 • Ontwikkelen en implementeren van compliance programma’s die zijn afgestemd op branche-specifieke wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Het uitvoeren van forensisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden binnen de branche.
 • Beoordelen van risico’s met betrekking tot branche-specifieke zakelijke praktijken en processen.

4. Forensische & Integriteitsdiensten (FIS):

 • Uitvoeren van gedetailleerde forensische audits met de nadruk op de sector van de Infrastructuur.
 • Evalueren van de integriteit van branche-specifieke bedrijfsprocessen en praktijken.
 • Onderzoek doen naar fraude, corruptie en ethische schendingen die specifiek zijn voor de branche.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de sector van de Infrastructuur te identificeren.
 • Onderzoek doen naar transacties met betrekking tot fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden binnen deze branche.
 • Het verstrekken van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijs.

6. Diensten voor Corporate Governance (CGS):

 • Beoordelen van corporate governance structuren en processen met de nadruk op branche-specifieke overwegingen.
 • Het verstrekken van begeleiding om corporate governance praktijken te verbeteren die zijn afgestemd op de sector.
 • Ontwikkelen van beleid en procedures die rekening houden met de unieke uitdagingen van corporate governance in de sector van de Infrastructuur.

7. Diensten voor Onderzoek naar Bedrijfsmisdrijven (CCIS):

 • Het uitvoeren van diepgaand onderzoek naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de sector van de Infrastructuur.
 • Het verzamelen van branche-specifiek bewijs en getuigenverklaringen voor juridische procedures.
 • Samenwerken met handhavingsinstanties en juridische autoriteiten die vertrouwd zijn met de complexiteiten van de branche.

8. Diensten voor Integriteit, Compliance & Ethiekadvies (ICECS):

 • Het verstrekken van begeleiding en advies over ethiek, integriteit en naleving van wettelijke voorschriften die specifiek zijn voor de sector van de Infrastructuur.
 • Ontwikkelen van ethische normen en gedragscodes die zijn afgestemd op de branche.

9. Cybersecurity, Data & Reguleringsdiensten (CDR):

 • Beschermen van branche-specifieke digitale activa tegen cyberdreigingen en gegevensinbreuken.
 • Naleving van branche-specifieke regelgeving en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en beveiliging.
 • Het ontwikkelen van maatregelen voor gegevensbescherming die rekening houden met de complexiteit van de sector.

10. Regulerings- en Strafrechtdiensten (RCE):

 • Beoordelen van de naleving van branche-specifieke regelgeving en behandeling van juridische geschillen en aanklachten die specifiek zijn voor de sector.
 • Het verstrekken van ondersteuning voor juridische procedures en verdediging tegen branche-specifieke regelgevingsaanklachten.

11. Diensten voor Mensen en Organisaties (Effectief):

 • Helpen bij het creëren van ethische en efficiënte organisaties binnen de sector van de Infrastructuur.
 • Het verstrekken van begeleiding over ethiek en werknemersgedrag in de unieke werkomgeving van deze industrie.
 • Het aanbieden van trainings- en ontwikkelingsprogramma’s om ethische normen en gedrag dat past bij deze sector te bevorderen.

Met deze allesomvattende aanpak streeft Tetrapylon Forensic Auditing naar de bescherming van organisaties in de sector van de Infrastructuur tegen financiële en bedrijfsmatige misdrijven, het bevorderen van branche-specifieke ethiek en naleving, en het waarborgen van financiële integriteit en veiligheid binnen de unieke context van deze industrie.

Previous Story

Vastgoedsector

Next Story

Energiesector

Latest from Real estate, infrastructure and energy

Energiesector

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de

Vastgoedsector

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de