Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de energiesector. De energiesector is vatbaar voor verschillende vormen van economische criminaliteit, waaronder fraude, corruptie en milieuovertredingen. Tetrapylon Forensic Auditing werkt samen met energiebedrijven om uitgebreide anti-FEC-maatregelen te ontwikkelen en te implementeren. Deze maatregelen kunnen fraude-risicoanalyses, nalevingsprogramma’s en forensische audits omvatten om financieel wangedrag aan het licht te brengen. Hun expertise zorgt ervoor dat de energiesector wordt beschermd tegen ernstige economische misdrijven en helpt bedrijven om ethische praktijken en naleving van regelgeving te handhaven.

Uw Uitdagingen

De energiesector wordt geconfronteerd met diverse vormen van zeer ernstige financiële en economische criminaliteit (FEC) die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de financiële stabiliteit en de beveiliging van energiebronnen. Hier zijn enkele belangrijke vormen van FEC waarmee de energiesector te maken kan krijgen:

 1. Energiehandelsfraude:

  • Manipulatie van energiemarkten door misleidende praktijken zoals valse rapportage, prijsmanipulatie en marktmisbruik.
  • Vervalsing van energieproductie- of consumptiegegevens om marktprijzen te beïnvloeden.
 2. Corruptie en omkoping:

  • Corrupte praktijken waarbij overheidsfunctionarissen, aannemers of energiebedrijven betrokken zijn om gunstige contracten te verkrijgen of het energiebeleid te beïnvloeden.
  • Het verduisteren van geld dat bestemd is voor energieprojecten.
 3. Cybersecurity-bedreigingen:

  • Cyberaanvallen gericht op energie-infrastructuur, inclusief elektriciteitsnetten en olie- en gasinstallaties.
  • Hacking en datalekken die de energievoorziening kunnen verstoren, de veiligheid kunnen aantasten of gevoelige gegevens kunnen compromitteren.
 4. Milieuovertredingen:

  • Niet-naleving van milieuregels, resulterend in vervuiling, verkeerde verwijdering van afval en schade aan ecosystemen.
  • Frauduleuze rapportage van milieu-impactbeoordelingen.
 5. Energiediefstal en smokkel:

  • Illegale afleiding van energiebronnen, zoals elektriciteit of oliepijpleidingen, om energie te stelen en door te verkopen.
  • Smokkel en illegale handel in energiebronnen, waaronder olie en gas.
 6. Contract- en inkoopfraude:

  • Frauduleuze activiteiten in inkoopprocessen, zoals omkoping, geheime afspraken en favoritisme.
  • Vervalsing van facturen en overfacturering voor goederen en diensten.
 7. Misbruik van energie-subsidies:

  • Slecht gebruik van door de overheid verstrekte energie-subsidies door bedrijven of individuen, resulterend in overmatige kosten voor overheden en belastingbetalers.
  • Frauduleuze claims van subsidies of belastingkredieten.
 8. Prijsmanipulatie:

  • Manipulatie van energieprijzen door middel van speculatieve transacties, valse rapportage of collusie.
  • Opblazen en ondermijnen van energiemarkten.
 9. Veiligheidsinbreuken:

  • Veronachtzaming van veiligheidsprotocollen en -voorschriften in de productie en distributie van energie.
  • Frauduleuze rapportage van naleving van veiligheidsnormen aan regelgevende instanties.
 10. Geldwitwassen:

  • Gebruik van energieprojecten om geld wit te wassen dat afkomstig is uit illegale bronnen, waarbij de onwettige oorsprong van de fondsen wordt verhuld.
  • Doorgeven van corrupte opbrengsten via complexe financiële transacties.
 11. Misbruik van fondsen voor energie-infrastructuur:

  • Verduistering van fondsen die bestemd zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud van energie-infrastructuur voor persoonlijke doeleinden.
  • Afleiden van investeringen in duurzame energieprojecten.
 12. Belangenconflicten en ethische schendingen:

  • Niet-onthulling van belangenconflicten bij besluitvorming met betrekking tot energie.
  • Schendingen van ethische normen in energiebedrijven, inclusief frauduleuze financiële rapportage.

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het voorkomen, detecteren en oplossen van FEC binnen de energiesector. Hun diensten omvatten forensische audits, risicobeoordelingen, compliance-programma’s, due diligence-onderzoeken en fraudepreventiestrategieën. Het waarborgen van transparantie, verantwoordelijkheid en naleving van ethische zakelijke praktijken is essentieel om ervoor te zorgen dat de energiesector betrouwbare, veilige en duurzame energiebronnen levert.

HOE TETRAPYLON KAN HELPEN

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een allesomvattende aanpak binnen de energiesector, waarbij een breed scala aan diensten en activiteiten wordt geboden om verschillende aspecten aan te pakken. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten binnen elk van de gespecificeerde servicegebieden:

1. Frauderisicobeheer Services (FRMS):

 • Identificeren en beheren van fraude risico’s die specifiek zijn voor de energiesector.
 • Beoordelen en categoriseren van fraudegebieden en hoogrisicogebieden die relevant zijn voor de industrie.
 • Ontwikkelen en implementeren van frauderisicobeheerstrategieën die zijn afgestemd op de industrie.
 • Voortdurend monitoren van fraude-specifieke signalen en risicofactoren binnen de branche.
 • Het verstrekken van branchegerichte trainingen op het gebied van fraudebeheer.

2. Audit van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met de nadruk op sector-specifieke regelgeving in de energiesector.
 • Ontdekken van onregelmatigheden zoals frauduleuze transacties en witwaspraktijken binnen de energiesector.
 • Onderzoeken en bewijs verzamelen met als doel economische en financiële misdrijven binnen de branche aan het licht te brengen.
 • Helpen bij het herstellen van verloren activa als gevolg van economische en financiële misdrijven die verband houden met de industrie.
 • Zorgen voor naleving van sector-specifieke financiële regelgeving.

3. Corporate Crime, Compliance & Forensics Services (CCCF):

 • Onderzoeken van bedrijfscrime en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de energiesector.
 • Ontwikkelen en implementeren van nalevingsprogramma’s die zijn afgestemd op de wettelijke en regelgevingsvereisten van de branche.
 • Uitvoeren van forensische onderzoeken naar financiële onregelmatigheden binnen de branche.
 • Beoordelen van risico’s met betrekking tot zakelijke praktijken en processen die uniek zijn voor de branche.

4. Forensische en Integriteitsdiensten (FIS):

 • Uitvoeren van gedetailleerde forensische audits met de nadruk op de energiesector.
 • Beoordelen van de integriteit van sector-specifieke bedrijfsprocessen en praktijken.
 • Onderzoeken van fraude, corruptie en ethische schendingen die relevant zijn voor de branche.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de energiesector te identificeren.
 • Onderzoeken van transacties die verband houden met fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden binnen deze sector.
 • Leveren van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Corporate Governance Services (CGS):

 • Beoordelen van corporate governance structuren en processen met de nadruk op sector-specifieke overwegingen in de energiesector.
 • Bieden van begeleiding voor het verbeteren van governancepraktijken die relevant zijn voor de industrie.
 • Ontwikkelen van beleidslijnen en procedures die rekening houden met de unieke governance-uitdagingen binnen de sector.

7. Corporate Crime Investigation Services (CCIS):

 • Uitvoeren van diepgaand onderzoek naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de energiesector.
 • Verzamelen van branche-specifiek bewijsmateriaal en getuigenverklaringen voor juridische procedures.
 • Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en juridische autoriteiten met kennis van de complexiteiten van de sector.

8. Integriteit, Compliance & Ethiek Consultancy Services (ICECS):

 • Bieden van advies en begeleiding op het gebied van ethiek, integriteit en naleving van sector-specifieke wettelijke voorschriften in de energiesector.
 • Ontwikkelen van ethische normen en gedragscodes die relevant zijn voor de branche.

9. Cybersecurity, Data & Regulatory (CDR):

 • Beschermen van branche-specifieke digitale activa tegen cyberdreigingen en data-inbreuken.
 • Zorgen voor naleving van sector-specifieke regels en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming en beveiliging.
 • Ontwikkelen van dataveiligheidsmaatregelen die rekening houden met de complexiteit van de branche.

10. Regulatory & Criminal Enforcement (RCE):

 • Beoordelen van naleving van sector-specifieke voorschriften en het behandelen van geschillen en aanklachten die specifiek zijn voor de energiesector.
 • Bieden van juridische ondersteuning en verdediging tegen sector-specifieke regelgevingsaanklachten.

11. People & Organisation Services (Workforce):

 • Helpen bij het creëren van ethische en efficiënte organisaties binnen de energiesector.
 • Bieden van advies over ethiek en werknemersgedrag binnen de unieke werkomgeving van de industrie.
 • Leveren van trainings- en ontwikkelingsprogramma’s om branchegerichte normen en gedrag te bevorderen.

Met deze allesomvattende aanpak streeft Tetrapylon Forensic Auditing ernaar om organisaties in de energiesector te beschermen tegen financiële en bedrijfsmatige misdrijven, ethiek en naleving binnen de branche te bevorderen, en financiële integriteit en beveiliging te waarborgen in de unieke context van deze sector.

Previous Story

Infrastructuur

Next Story

Gezondheidszorgsector

Latest from Real estate, infrastructure and energy

Infrastructuur

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de

Vastgoedsector

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) binnen de