Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan zich ook voordoen binnen de publieke sector en het onderwijs, waarbij overheidsinstanties, openbare diensten en onderwijsinstellingen betrokken zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van FEC binnen deze sectoren:

 1. Corruptie en omkoping: Ambtenaren en medewerkers binnen de publieke sector en het onderwijs kunnen kwetsbaar zijn voor corruptie en omkoping. Dit kan het aannemen van steekpenningen inhouden in ruil voor gunstige behandeling, het onrechtmatig toewijzen van contracten aan specifieke leveranciers of het misbruiken van publieke middelen voor persoonlijk gewin.

 2. Fraude: Er kunnen gevallen van fraude voorkomen binnen de publieke sector en het onderwijs, zoals financiële fraude, belastingontduiking of het manipuleren van begrotingen en verslagen. Dit kan leiden tot verlies van publieke middelen, verstoring van openbare diensten en oneerlijke concurrentie.

 3. Misbruik van bevoegdheden: Medewerkers binnen de publieke sector en het onderwijs kunnen misbruik maken van hun bevoegdheden, bijvoorbeeld door middelen en faciliteiten voor persoonlijk gebruik aan te wenden, ongeoorloofde gunsten te verlenen of vertrouwelijke informatie te misbruiken.

 4. Omkering van subsidies en fondsen: In de publieke sector kunnen subsidies en fondsen worden misbruikt of omgekeerd voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Dit kan leiden tot verspilling van publieke middelen en het niet bereiken van de beoogde doelen.

Uw Uitdagingen

Om FEC binnen de publieke sector en het onderwijs aan te pakken, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 1. Transparantie en verantwoording: Bevorder transparantie en verantwoordingsplicht binnen de publieke sector en het onderwijs door het implementeren van duidelijke financiële procedures, het versterken van interne controlesystemen en het bevorderen van openbare verslaglegging.

 2. Integriteitsbeleid: Ontwikkel en handhaaf een integriteitsbeleid dat geldt voor alle medewerkers en ambtenaren. Zorg voor bewustwording en training over ethiek, anticorruptiebeleid en naleving van wet- en regelgeving.

 3. Onafhankelijk toezicht en controle: Versterk het toezicht en de controlemechanismen binnen de publieke sector en het onderwijs, zoals externe audits, onafhankelijke inspecties en risicobeoordelingen. Dit helpt bij het detecteren en voorkomen van FEC en bevordert een cultuur van verantwoording.

 4. Samenwerking met rechtshandhavingsinstanties: Werk samen met wetshandhavingsinstanties om FEC-gerelateerde misdrijven te onderzoeken en te vervolgen. Dit omvat het delen van informatie, het melden van verdachte activiteiten en het bieden van de nodige ondersteuning aan rechtshandhavingsinstanties.

 5. Versterking van ethisch leiderschap: Promoot ethisch leiderschap binnen de publieke sector en het onderwijs door het stimuleren van integriteit, het belonen van eerlijk gedrag en het ontwikkelen van een cultuur van ethisch handelen.

Door deze maatregelen te implementeren, kunnen de publieke sector en het onderwijs de risico’s van FEC verminderen, de integriteit bevorderen en ervoor zorgen dat publieke middelen effectief en efficiënt worden gebruikt ten behoeve van de samenleving.

HOE TETRAPYLON U KAN HELPEN

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor de publieke sector, gericht op integriteit, compliance en risicobeheer. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste activiteiten in het Nederlands:

1. Fraud Risk Management Services (FRMS):

 • Identificatie en beheer van fraudegerelateerde risico’s binnen de publieke sector.
 • Evaluatie en categorisatie van hoogrisicogebieden en risicofactoren specifiek voor fraude binnen de sector.
 • Op maat gemaakte fraude-risicobeheerstrategieën aangepast aan de publieke sector.
 • Ongoing monitoring van fraude-indicatoren en sector-specifieke risicofactoren.
 • Training in fraude-risicobeheer specifiek voor de publieke sector.

2. Forensische auditing van financiële economische criminaliteit (FECA):

 • Audit van financiële transacties met de nadruk op sector-specifieke regelgeving en wetgeving.
 • Opsporen van onregelmatigheden zoals frauduleuze activiteiten, verduistering en financiële onregelmatigheden binnen de publieke sector.
 • Onderzoek en verzameling van bewijsmateriaal om economische misdrijven en financiële schendingen binnen de sector aan het licht te brengen.
 • Hulp bij het herstellen van verloren activa als gevolg van economische misdrijven en financiële schendingen.
 • Zorgen voor naleving van financiële regelgeving specifiek voor de publieke sector.

3. Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdrijven en nalevingsproblemen binnen de publieke sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van nalevingsprogramma’s in overeenstemming met de specifieke sectorvereisten.
 • Uitvoeren van forensische onderzoeken naar financiële onregelmatigheden specifiek voor de publieke sector.
 • Beoordeling van risico’s met betrekking tot bedrijfsactiviteiten en praktijken binnen de publieke sector.

4. Forensische & Integriteitsdiensten (FIS):

 • Grondige forensische audits met de nadruk op de publieke sector.
 • Evaluatie van de integriteit van sector-specifieke processen en zakelijke praktijken.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen binnen de publieke sector.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de publieke sector te identificeren.
 • Onderzoek van transacties gerelateerd aan fraude, slecht beheer of financiële onregelmatigheden binnen de sector.
 • Levering van gedetailleerde rapporten over bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Corporate Governance Services (CGS):

 • Evaluatie van de governancestructuren en -praktijken die specifiek zijn voor publieke organisaties.
 • Advies over het verbeteren van governancepraktijken in overeenstemming met sectorvereisten.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om governanceproblemen binnen de publieke sector aan te pakken.

7. Corporate Crime Investigation Services (CCIS):

 • Gedetailleerd onderzoek naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de publieke sector.
 • Verzameling van bewijsmateriaal en getuigenverklaringen voor juridische procedures met nadruk op sectorgerelateerde problemen.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten om sectorgerelateerde zaken op te lossen.

8. Integriteit, Compliance & Ethiek Adviesdiensten (ICECS):

 • Beoordeling van ethische en nalevingsproblemen die specifiek zijn voor de publieke sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van ethische normen en nalevingsprogramma’s aangepast aan de eisen van de publieke sector.
 • Training en bewustwording met betrekking tot ethische kwesties die specifiek zijn voor de sector.

9. Cybersecurity, Data & Regulatory (CDR):

 • Evaluatie en verbetering van de cybersecurityinfrastructuur van publieke organisaties.
 • Bescherming van gevoelige gegevens en naleving van regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.
 • Response op datalekken en incidenten met betrekking tot gegevensbeveiliging specifiek voor de publieke sector.

10. Regulatory & Criminal Enforcement (RCE):

 • Ondersteuning bij het voldoen aan regelgeving en specifieke wettelijke vereisten binnen de publieke sector.
 • Vertegenwoordiging van organisaties in onderzoeken en juridische procedures met betrekking tot openbare sectoractiviteiten.

11. Diensten voor Mensen & Organisatie (Workforce):

 • Aanpasbare human resources diensten om te voldoen aan de behoeften van publieke organisaties.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling rekening houdend met sector-specifieke personeelsstructuren.
 • Opleiding en ontwikkeling van werknemers in overeenstemming met sector-specifieke vereisten.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, compliance en risicobeheer binnen de publieke sector te waarborgen, waarbij organisaties worden beschermd tegen economische en bedrijfscriminaliteit. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een essentiële rol bij het handhaven van strikte ethische en wettelijke normen binnen deze sector, ter ondersteuning van solide bedrijfspraktijken en financiële integriteit.

Previous Story

Verzekeringssector

Next Story

Huisartsen

Latest from Public Services and Education

Onderwijssector

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan zich ook voordoen binnen de publieke sector en het onderwijs,