Gezondheidszorgsector

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) binnen de gezondheidszorgsector. Deze sector is van vitaal belang voor het welzijn van individuen en gemeenschappen en is vatbaar voor verschillende financiële misdrijven, waaronder zorgfraude, verzekeringsfraude en corruptie. Tetrapylon werkt samen met zorgorganisaties om uitgebreide anti-FEC-strategieën te ontwikkelen. Deze strategieën omvatten risicobeoordelingen, training van medewerkers en het gebruik van geavanceerde forensische technologieën om de integriteit van de gezondheidszorgsector te waarborgen.

Uw uitdagingen

De gezondheidszorg is een sector die geconfronteerd wordt met verschillende vormen van zeer ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC). Deze misdrijven hebben niet alleen financiële gevolgen, maar kunnen ook de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten in gevaar brengen. Hier zijn enkele van de belangrijkste vormen van FEC waarmee de gezondheidszorgsector wordt geconfronteerd:

 1. Fraude in de Gezondheidszorg:

  • Factureringsfraude: Het in rekening brengen van medische diensten die niet zijn geleverd, dubbele facturering, of opzettelijke fouten in facturering.
  • Voorschrijvingsfraude: Onnodige medische procedures of medicijnen voorschrijven om vergoedingen te innen.
 2. Fraude met Verzekeringsclaims:

  • Valse claims indienen bij zorgverzekeraars of overheidsprogramma’s, zoals Medicare en Medicaid.
  • Het gebruik van vervalste documentatie om claims te rechtvaardigen.
 3. Pharmaceutische Fraude:

  • Marketing van geneesmiddelen voor niet-goedgekeurde toepassingen (off-label gebruik).
  • De productie en verkoop van nep- of verduisterde medicijnen.
 4. Corruptie en Omkoping:

  • Ambtenaren of zorgverleners omkopen om gunstige contracten of licenties te verkrijgen.
  • Corruptie binnen de inkoop van medische apparatuur of farmaceutische producten.
 5. Diefstal van Patiëntengegevens:

  • Datalekken en cyberaanvallen om medische dossiers te stelen en te verkopen op de zwarte markt.
  • Identiteitsdiefstal om valse claims in te dienen.
 6. Medische Uitrusting en Apparatuurfraude:

  • Verkoop van vervalste of inferieure medische apparatuur aan zorginstellingen.
  • Facturering voor niet-geleverde apparatuur of diensten.
 7. Prijsafspraken en Antitrustovertredingen:

  • Prijsafspraken tussen farmaceutische bedrijven om de prijzen kunstmatig hoog te houden.
  • Schendingen van mededingingswetten die de kosten van zorg verhogen.
 8. Dienstverlening zonder Vergunning:

  • Het aanbieden van medische diensten zonder de juiste licenties of kwalificaties.
  • Praktijken zonder vergunning die mogelijk schadelijk zijn voor patiënten.
 9. Leveranciersfraude:

  • Vervalsing van facturen en contracten door leveranciers van medische apparatuur en voorraden.
  • Overfacturering voor goederen en diensten.
 10. Risicovolle Investeringsfraude:

  • Investeringen in zorginstellingen die frauduleus zijn opgezet en waarbij investeerders hun geld verliezen.
  • Fraude met patiëntenzorgfondsen en beleggingsfondsen.

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het helpen van organisaties in de gezondheidszorg bij het voorkomen, detecteren en aanpakken van FEC. Door middel van compliance-programma’s, forensische audits en risicobeoordelingen helpt Tetrapylon om de integriteit van de sector te handhaven en de veiligheid van patiënten te waarborgen. Het bestrijden van FEC is van cruciaal belang om de gezondheidszorg eerlijk en toegankelijk te houden.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor de gezondheidszorgsector. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten:

1. Frauderisicobeheerdiensten (FRMS):

 • Identificatie en beheer van fraudegerelateerde risico’s die specifiek zijn voor de gezondheidszorgsector.
 • Evaluatie en categorisering van hoogrisicogebieden en fraudegerelateerde risicofactoren die uniek zijn voor deze sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van op maat gemaakte strategieën voor fraudebeheer binnen de gezondheidszorg.
 • Continue monitoring van fraudemarkers en risicofactoren binnen deze sector.
 • Levering van frauderisicobeheertraining aangepast aan de gezondheidszorg.

2. Audit van financiële economische misdrijven (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met de nadruk op sector-specifieke regelgeving in de gezondheidszorg.
 • Opsporen van onregelmatigheden zoals frauduleuze claims, factureringen en financieel wangedrag gerelateerd aan deze sectoren.
 • Onderzoek en verzameling van bewijsmateriaal om financiële misdrijven en schendingen van financiële aard binnen deze sector aan het licht te brengen.
 • Assisteren bij het herstellen van verloren activa als gevolg van economische misdrijven en financiële schendingen binnen deze sector.
 • Zorgen voor naleving van financiële voorschriften die specifiek zijn voor deze sector.

3. Ondernemingscriminaliteit, naleving en forensisch onderzoek (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfscriminaliteit en nalevingskwesties die uniek zijn voor de gezondheidszorgsector.
 • Ontwikkeling en implementatie van nalevingsprogramma’s in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende eisen die specifiek zijn voor deze sector.
 • Uitvoeren van forensische onderzoeken naar financiële onregelmatigheden binnen deze sectoren.
 • Beoordelen van risico’s met betrekking tot zakelijke praktijken en processen die uniek zijn voor de gezondheidszorg.

4. Forensische en integriteitsdiensten (FIS):

 • Uitvoeren van uitgebreide forensische audits met de focus op de gezondheidszorgsector.
 • Beoordeling van de integriteit van bedrijfsprocessen en -praktijken die specifiek zijn voor deze sectoren.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen in verband met deze sectoren.

5. Transactie-forensische diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de gezondheidszorgsector te identificeren.
 • Onderzoek naar transacties gerelateerd aan fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden binnen deze sectoren.
 • Levering van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Corporate Governance Services (CGS):

 • Beoordeling van de governancestructuur en -processen met de nadruk op sector-specifieke overwegingen in de gezondheidszorg.
 • Advies verstrekken om governancepraktijken te verbeteren om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten die specifiek zijn voor deze sectoren.
 • Ontwikkelen van beleid en procedures om governance-uitdagingen binnen deze sectoren aan te pakken.

7. Corporate Crime Investigation Services (CCIS):

 • Uitvoeren van diepgaande onderzoeken naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de gezondheidszorgsector.
 • Verzamelen van bewijs en getuigenissen die specifiek zijn voor de sector voor juridische procedures.
 • Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten met aandacht voor de complexiteiten binnen deze sector.

8. Integrity, Compliance & Ethics Consulting Services (ICECS):

 • Beoordeling van ethische en nalevingskwesties die uniek zijn voor deze sectoren.
 • Ontwikkeling en implementatie van ethische normen en nalevingsprogramma’s die zijn afgestemd op de gezondheidszorg.
 • Training en bewustmaking over ethische vraagstukken binnen deze sectoren.

9. Cybersecurity, Data & Regulatory (CDR):

 • Evaluatie van cybersecurity- en gegevensbeschermingsmaatregelen binnen de gezondheidszorg.
 • Zorgen voor naleving van gegevensbeschermingswetten en sector-specifieke regelgeving.
 • Bescherming tegen cyberdreigingen die specifiek zijn voor de gezondheidszorg.

10. Regulatory & Criminal Enforcement (RCE):

 • Ondersteuning bij naleving van sector-specifieke regelgeving en wettelijke vereisten.
 • Vertegenwoordiging van organisaties in regelgevende onderzoeken en juridische procedures met betrekking tot de gezondheidszorgsector.

11. People & Organisation Services (Workforce):

 • HR-diensten die zijn afgestemd op de behoeften van organisaties in de gezondheidszorg.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling met aandacht voor de specifieke werkplekdynamiek binnen deze sectoren.
 • Training en ontwikkeling van personeel in overeenstemming met de vereisten van deze sectoren.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, naleving en veiligheid binnen de gezondheidszorgsector te waarborgen, waarbij organisaties in deze sector worden beschermd tegen financiële en bedrijfsgerelateerde misdrijven. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een essentiële rol in het handhaven van ethische en wettelijke normen die specifiek zijn voor deze sectoren, wat bijdraagt aan sterke zakelijke praktijken en financiële integriteit.

Transformatie binnen de sector

Previous Story

Energiesector

Next Story

Financiële instellingen

Latest from Life sciences & healthcare

Privéklinieken

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de aanpak van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) binnen de sector

Ziekenhuizen

Tetrapylon Forensic Auditing richt zich op de aanpak van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) binnen de ziekenhuissector.

Huisartsen

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het aanpakken van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) binnen de

Thuiszorgsector

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan ook voorkomen binnen de thuiszorgsector, die zich richt op het