Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de verzekeringssector om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. De verzekeringssector wordt geconfronteerd met unieke uitdagingen op het gebied van fraude, waaronder fraude door verzekerden, fraude met claims en complexe financiële schema’s. Tetrapylon werkt samen met verzekeringsmaatschappijen om robuuste anti-fraudeprogramma’s te ontwikkelen en implementeren, forensisch onderzoek uit te voeren en geavanceerde gegevensanalyse in te zetten om frauduleuze activiteiten te identificeren en te beperken. Dit helpt de integriteit van de verzekeringsmarkt te handhaven en zorgt ervoor dat oprechte verzekerden de uitkeringen ontvangen die ze verdienen.

Uw uitdagingen

De sector van technologie, media en communicatie wordt geconfronteerd met verschillende ernstige vormen van financiële economische criminaliteit (FEC). Hier is een gedetailleerde beschrijving van enkele belangrijke FEC-kwesties waarmee deze sector te maken kan krijgen:

 1. Telecomfraude:

  • Fraude in verband met mobiele en vaste telefoniediensten, waaronder onbetaalde abonnementen, oproepfraude en nummermisbruik.
  • Diefstal van mobiele apparaten en SIM-kaarten.
 2. Cybercriminaliteit en Gegevensinbreuken:

  • Hacks, ransomware-aanvallen en gegevensinbreuken gericht op communicatiebedrijven.
  • Verlies of diefstal van gevoelige klant- en communicatie-infrastructuurgegevens.
 3. Phishing en Sociale Ingenieurskunst:

  • Phishing-e-mails en sociale technieken om inloggegevens en financiële gegevens te verkrijgen.
  • Misleidende communicatie met medewerkers en klanten.
 4. Abonnements- en Betalingsfraude:

  • Fraude met abonnementen op televisie-, internet- en telefoondiensten.
  • Ongeautoriseerde toegang tot betaaltelevisie en streamingdiensten.
 5. Mededingings- en Antitrustproblemen:

  • Mededingings- en antitrustproblemen in verband met marktdominantie.
  • Beperking van eerlijke concurrentie en innovatie.
 6. Desinformatie en Fake News:

  • Verspreiding van valse informatie en desinformatie via communicatiemedia.
  • Beïnvloeding van openbaar discours en verkiezingen.
 7. Privacyovertredingen:

  • Ongeoorloofde gegevensverzameling en schendingen van privacywetten.
  • Niet-naleving van regelgeving zoals de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 8. Inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten:

  • Schending van auteursrechten en patenten in digitale media en communicatieproducten.
  • Onwettige verspreiding van inhoud en ongeoorloofd gebruik van technologie.
 9. Corruptie en Omkoping:

  • Corruptie binnen de sector, zoals corruptie in ruil voor gunstige mediadekking.
  • Corruptie in zakelijke transacties en fusies.
 10. Door de staat gesponsorde Hacking en Digitale Spionage:

  • Geavanceerde cyberaanvallen, waaronder Advanced Persistent Threats (APT) en digitale spionage.
  • Door de staat gesponsorde aanvallen.
 11. Reclamefraude:

  • Klikfraude en andere vormen van advertentiefraude.
  • Vervalsing van de prestaties van online adverteren.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om bedrijven in de technologie, media en communicatiesector te helpen bij het identificeren, voorkomen en aanpakken van FEC-risico’s. Deze diensten omvatten beveiligingsevaluaties, onderzoeken naar gegevensinbreuken, regelgevingsnaleving en bescherming van intellectueel eigendom. In een tijd waarin communicatie een essentieel onderdeel is van onze samenleving, is het waarborgen van de integriteit en veiligheid van communicatienetwerken en het implementeren van FEC-maatregelen van cruciaal belang. Dit beschermt niet alleen de sector zelf, maar ook de privacy en gegevens van miljoenen gebruikers over de hele wereld.

Hoe TETRAPYLON kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor de verzekeringssector, met een focus op integriteit, compliance en beveiliging. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten:

1. Fraud Risk Management Services (FRMS):

 • Identificatie en beheer van fraude risico’s die specifiek zijn voor de verzekeringssector.
 • Evaluatie en categorisatie van hoogrisicogebieden en fraude risicofactoren die uniek zijn voor de branche.
 • Ontwikkeling en implementatie van op maat gemaakte strategieën voor fraude risicobeheer binnen de verzekeringssector.
 • Doorlopende monitoring van fraude-indicatoren en branche-specifieke risicofactoren.
 • Training in fraude risicobeheer afgestemd op de verzekeringssector.

2. Financial Economic Crime Auditing (FECA):

 • Audit van financiële transacties met een focus op branche-specifieke regelgeving en wetgeving.
 • Detectie van onregelmatigheden zoals frauduleuze claims, factureringsfraude en financieel onjuist gedrag gerelateerd aan verzekeringen.
 • Onderzoek en bewijsverzameling om economische misdrijven en financiële schendingen die specifiek zijn voor de sector aan het licht te brengen.
 • Hulp bij het herstellen van verloren activa als gevolg van economische misdrijven en financiële schendingen die uniek zijn voor de branche.
 • Zorgen voor naleving van branche-specifieke financiële voorschriften.

3. Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsdelicten en nalevingskwesties die uniek zijn voor de verzekeringssector.
 • Ontwikkeling en implementatie van nalevingsprogramma’s die voldoen aan de branche-specifieke wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Uitvoeren van forensisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden die specifiek zijn voor de verzekeringssector.
 • Evaluatie van risico’s in verband met verzekeringspraktijken en -processen.

4. Forensic & Integrity Services (FIS):

 • Uitvoeren van uitgebreide forensische audits met een focus op de verzekeringsbranche.
 • Evaluatie van de integriteit van branche-specifieke processen en zakelijke praktijken.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen die uniek zijn voor verzekeringen.

5. Transaction Forensic Services (TFS):

 • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen verzekeringsmaatschappijen te identificeren.
 • Onderzoek naar transacties gerelateerd aan fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden binnen de sector.
 • Het verstrekken van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijs.

6. Corporate Governance Services (CGS):

 • Beoordeling van de governancestructuur en processen die specifiek zijn voor verzekeringsmaatschappijen.
 • Advies over het verbeteren van governancepraktijken om te voldoen aan branche-specifieke wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om governance-uitdagingen specifiek voor verzekeringen aan te pakken.

7. Corporate Crime Investigation Services (CCIS):

 • Uitvoeren van diepgaande onderzoeken naar vermeende bedrijfsdelicten en financiële fraude binnen de verzekeringssector.
 • Verzamelen van bewijs en getuigenissen voor juridische procedures met aandacht voor branche-gerelateerde complexiteiten.
 • Samenwerken met handhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten bij het omgaan met kwesties die verband houden met de branche.

8. Integrity, Compliance & Ethics Consulting Services (ICECS):

 • Beoordeling van ethische en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de verzekeringssector.
 • Ontwikkeling en implementatie van ethische normen en nalevingsprogramma’s op maat voor verzekeringsmaatschappijen.
 • Training en bewustwording met betrekking tot ethische kwesties die specifiek zijn voor de branche.

9. Cybersecurity, Data & Regulatory (CDR):

 • Evaluatie van cybersecurity- en gegevensbeschermingsmaatregelen binnen verzekeringsorganisaties.
 • Zorgen voor naleving van gegevensbeschermingswetten en branche-specifieke voorschriften.
 • Bescherming tegen verzekerings-specifieke cybersecurity-bedreigingen.

10. Regulatory & Criminal Enforcement (RCE):

 • Bijstand bij naleving van branche-specifieke voorschriften en wettelijke vereisten.
 • Vertegenwoordigen van organisaties in branche-gerelateerde onderzoeken en juridische procedures.

11. People & Organisation Services (Workforce):

 • HR-diensten afgestemd op de behoeften van verzekeringsorganisaties.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling met aandacht voor de specifieke arbeidsstructuur binnen de branche.
 • Training en ontwikkeling van personeel in overeenstemming met branche-specifieke eisen.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, naleving en beveiliging binnen de verzekeringssector te waarborgen en organisaties te beschermen tegen financiële en bedrijfscriminaliteit. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een cruciale rol bij het handhaven van ethische en wettelijke normen binnen deze branche, wat bijdraagt aan solide zakelijke praktijken en financiële integriteit.

Transformatie binnen de sector

Previous Story

Detailhandelssector

Next Story

Publieke Sector

Latest from Financial Institutions and Insurance

Financiële instellingen

Tetrapylon Forensic Auditing richt zich op de sector van financiële instellingen om ernstige financiële economische criminaliteit