Corporate Governance

Corporate Governance, een fundamenteel onderdeel van de service-lijn “Strategic Advice on Corporate Governance from Shareholder and Proxy Perspective (GOSPP)” van Tetrapylon Forensic Auditing, is gericht op het zorgen voor effectief en ethisch bestuur van organisaties. Het omvat de structuren, processen en beleidslijnen die de handelingen van de leiders en belanghebbenden van een organisatie sturen.

De experts op het gebied van Corporate Governance van Tetrapylon werken samen met bedrijven, aandeelhouders en proxy-adviseurs om governance-structuren te verbeteren. Dit omvat het aanbevelen van beleid en praktijken die in lijn zijn met de verwachtingen van aandeelhouders en proxy-adviseurs. Door aandacht te besteden aan risicobeheer met betrekking tot fraude, helpt het team bij het voorkomen van frauduleuze activiteiten binnen de organisatie.

De kerndoelstellingen van deze expertise zijn het vergroten van transparantie, verantwoordingsplicht en ethisch gedrag. Dit vermindert op zijn beurt de kans op frauduleus gedrag en bevordert het vertrouwen onder belanghebbenden, en beschermt uiteindelijk de integriteit en de reputatie van een organisatie.

De expertise in corporate governance van Tetrapylon Forensic Auditing, binnen de service-lijn “Strategisch Advies over Corporate Governance vanuit het Perspectief van Aandeelhouders en Proxy (GOSPP),” speelt een essentiële rol in het voorkomen van fraude. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe deze expertise bijdraagt aan fraudebestrijding:

 1. Ethisch Kader: Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het opstellen en handhaven van een sterk ethisch kader. Dit omvat een duidelijke definitie van ethische waarden, een gedragscode en toewijding aan integriteit in alle bedrijfsactiviteiten.

 2. Effectiviteit van de Raad van Bestuur: De service-lijn onderzoekt de effectiviteit van de raad van bestuur om ervoor te zorgen dat de raad bekwaam is in haar toezichthoudende verantwoordelijkheden. Dit omvat de beoordeling van de raad van bestuur op haar vermogen om frauduleuze activiteiten te voorkomen, op te sporen en erop te reageren.

 3. Proxy Adviesdiensten: Tetrapylon biedt advies over volmachten en werkt samen met aandeelhouders om de governance te beïnvloeden. Dit omvat het aanmoedigen van aandeelhouders om te stemmen ter ondersteuning van ethische bedrijfspraktijken en om frauduleus gedrag af te schrikken.

 4. Anticorruptiebeleid: De service-lijn helpt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van anticorruptiebeleid. Deze beleidslijnen begeleiden het management en medewerkers bij het weerstaan van corrupte praktijken en verminderen de kansen voor fraude.

 5. Regulatory Compliance: Tetrapylon Forensic Auditing zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan relevante wetten en voorschriften, inclusief antifraudewetgeving. Compliance-programma’s omvatten due diligence met betrekking tot regelgeving, rapportage en interne controleverificaties.

 6. Stakeholder Engagement: De service benadrukt het belang van stakeholderbetrokkenheid bij fraudepreventie. Het moedigt bedrijven aan om actief te communiceren met stakeholders, wat transparantie en verantwoordingsplicht bevordert.

 7. Risicobeoordeling: Tetrapylon voert diepgaande risicobeoordelingen uit, met de nadruk op het risico van fraude. Dit omvat het identificeren van kwetsbare gebieden en het implementeren van maatregelen om het risico van frauduleuze activiteiten te verminderen.

 8. Executive Compensation: De service-lijn evalueert het executive compensation-beleid om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met ethische principes. Eerlijke en transparante beloningsstructuren kunnen frauduleuze daden ontmoedigen door financiële prikkels.

 9. Whistleblowing Programs: Tetrapylon helpt organisaties bij het opzetten van klokkenluidersprogramma’s. Deze programma’s stellen werknemers en andere belanghebbenden in staat om vermoedens van fraude of wangedrag te melden zonder represailles te vrezen.

 10. Cybersecurity Governance: Gezien de groeiende bedreiging van cyberfraude, helpt de service bij het ontwikkelen van robuuste cybersecurity-governancemaatregelen. Dit omvat databescherming en bescherming tegen cyberfraude.

 11. Crisismanagementplannen: In geval van fraude-incidenten helpt Tetrapylon Forensic Auditing organisaties bij het opstellen en uitvoeren van crisismanagementplannen. Deze plannen leiden organisaties bij het effectief reageren op fraude en het beperken van de impact ervan.

 12. Litigation Support: De service biedt juridische ondersteuning bij bedrijfsfraudegevallen. Dit omvat bijstand bij onderzoeken, forensische analyses en expert getuigenissen, wat cruciaal kan zijn in gerechtelijke procedures.

 13. Implementatie van Best Practices: Tetrapylon bevordert de adoptie van branchenormen en beste praktijken voor corporate governance om transparantie, verantwoordingsplicht en fraudebestendigheid te versterken.

 14. Ongoing Monitoring: De service benadrukt het belang van voortdurende monitoring en evaluatie van de governanceprocessen om fraudebestrijdingsinspanningen aan te passen en te verbeteren.

Deze uitgebreide aanpak biedt organisaties een goed afgerond beleid voor fraudebestrijding. Door ethische normen, effectieve governance, naleving van voorschriften, risicobeheer en betrokkenheid van stakeholders te bevorderen, helpt Tetrapylon Forensic Auditing organisaties om fraude te voorkomen, op te sporen en erop te reageren. Dit draagt bij aan een bedrijfsomgeving met integriteit, ethiek en verantwoordingsplicht.

Previous Story

Risk Governance and Compliance

Next Story

Board Issues

Latest from GOSPP

Duurzaamheid

“Duurzaamheid” is een centraal onderdeel binnen de service-lijn “Strategic Advice on Corporate Governance from Shareholder and