AML Risk Governance

Tetrapylon Forensic Auditing blinkt uit in het leveren van gespecialiseerde expertise op het gebied van AML Risk & Governance als onderdeel van haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Met een diepgaand begrip van de regelgeving omtrent het tegengaan van witwassen (AML) en de financiering van terrorisme (CTF), is Tetrapylon toegewijd aan het ondersteunen van organisaties bij het opzetten van robuuste risicobeheerkaders en governancestructuren om effectief financiële misdrijven te bestrijden.

De diensten op het gebied van AML Risk & Governance die door Tetrapylon worden aangeboden, omvatten een allesomvattende benadering van het beheer en de mitigatie van risico’s die verband houden met witwassen en financiering van terrorisme. De organisatie werkt nauw samen met klanten om AML- en CTF-risicobeoordelingen te ontwikkelen en uit te voeren die zijn afgestemd op hun specifieke branche, omvang en geografische aanwezigheid. Tetrapylon legt sterk de nadruk op het opzetten van effectieve governancemechanismen die in lijn zijn met internationale normen en regelgevende vereisten.

Het team van experts van Tetrapylon helpt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van AML-beleid, procedures en controles die zijn afgestemd op hun risicoprofiel. Hieronder vallen het ontwikkelen van op risico gebaseerde processen voor klantonderzoek, transactiemonitoringsystemen en verbeterde interne controles. Door voortdurende monitoring en beoordeling zorgt Tetrapylon ervoor dat AML-kaders zich blijven aanpassen aan voortdurende bedreigingen en regelgevende veranderingen.

Daarnaast biedt Tetrapylon ondersteuning op het gebied van governance door organisaties te helpen bij het opzetten van AML-comités, het uitvoeren van regelmatige nalevingsaudits en het faciliteren van trainingsprogramma’s om het bewustzijn en de vaardigheden van personeel dat betrokken is bij AML-activiteiten te vergroten. Door een cultuur van naleving en risicobewustzijn te bevorderen, stelt Tetrapylon organisaties in staat om AML-risico’s proactief te beheren, met bevordering van transparantie, integriteit en ethisch gedrag in financiële operaties.

AML Risk Governance-diensten binnen de AML & CTF-expertise van Tetrapylon Forensic Auditing omvatten een uitgebreid scala aan diensten om Anti-Money Laundering (AML) risico’s effectief te beheren en te verminderen. De gedetailleerde dienstverlening bestrijkt verschillende aspecten van AML Risk Governance en zorgt voor een robuust kader om witwasactiviteiten te voorkomen, op te sporen en erop te reageren.

 1. AML Risicoanalyse:

  • Voer grondige risicoanalyses uit om AML-risico’s te identificeren en te evalueren die specifiek zijn voor de branche, operaties en geografische aanwezigheid van de klant.
  • Analyseer klantprofielen, transactiepatronen en opkomende risico’s om de effectiviteit van huidige AML-controles te beoordelen.
  • Ontwikkel risicobeperkende strategieën op maat van de geïdentificeerde AML-risico’s.
 2. Ontwikkeling van AML-beleid en -procedures:

  • Ontwerp en implementeer AML-beleid en -procedures in lijn met wettelijke vereisten en beste praktijken in de branche.
  • Zorg ervoor dat het beleid allesomvattend, up-to-date is en effectief wordt gecommuniceerd binnen de organisatie.
  • Bied begeleiding bij de interpretatie van het beleid en de praktische implementatie.
 3. Wettelijke naleving:

  • Blijf op de hoogte van AML-regelgeving en wettelijke updates om ervoor te zorgen dat het AML-programma van de klant compliant blijft.
  • Voer gap-analyses uit om de naleving van toepasselijke AML-wetten en regelgeving te beoordelen.
  • Help bij de ontwikkeling van remediëringsplannen om geïdentificeerde nalevingslacunes aan te pakken.
 4. AML Training en Bewustwording:

  • Ontwikkel en verzorg AML-trainingsprogramma’s op maat voor verschillende niveaus binnen de organisatie.
  • Verhoog het bewustzijn onder medewerkers over het belang van AML-naleving en de rol die ze spelen bij het voorkomen van witwassen.
  • Bied voortdurende training om personeel op de hoogte te houden van de laatste AML-trends en wettelijke wijzigingen.
 5. Transactiemonitoring en Rapportage van Verdachte Activiteiten (SAR):

  • Ontwerp en implementeer systemen voor transactiemonitoring om ongebruikelijke of verdachte activiteiten te identificeren.
  • Ontwikkel processen voor het onderzoeken en rapporteren van verdachte transacties in overeenstemming met wettelijke vereisten.
  • Bied begeleiding bij het indienen van Rapporten van Verdachte Activiteiten (SAR’s) en de interactie met regelgevende autoriteiten.
 6. AML Technologische Oplossingen:

  • Beoordeel, adviseer en implementeer AML-technologische oplossingen om de efficiëntie en effectiviteit van AML-processen te verbeteren.
  • Integreer geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie voor nauwkeurigere detectie van verdachte activiteiten.
  • Zorg ervoor dat AML-systemen zijn geconfigureerd om te voldoen aan wettelijke vereisten en evoluerende risico’s.
 7. Onafhankelijke AML-audits en beoordelingen:

  • Voer onafhankelijke AML-audits uit om de effectiviteit van het AML-programma van de klant te beoordelen.
  • Beoordeel het ontwerp en de operationele effectiviteit van AML-controles en processen.
  • Doe aanbevelingen ter verbetering op basis van de bevindingen van de audit.
 8. Verhoogde Klantonderzoeken (EDD):

  • Ontwikkel en implementeer procedures voor verhoogd klantonderzoek voor klanten, zakelijke relaties en transacties met een verhoogd AML-risico.
  • Voer grondige onderzoeken en risicobeoordelingen uit voor klanten met een verhoogd AML-risico.
  • Zorg voor naleving van wettelijke vereisten met betrekking tot verhoogd klantonderzoek.
 9. AML Advies en Consultatie:

  • Bied voortdurende adviesdiensten om specifieke AML-uitdagingen van de klant aan te pakken.
  • Geef deskundig advies over opkomende AML-trends, wettelijke wijzigingen en beste praktijken in de branche.
  • Help bij het ontwikkelen van AML-strategieën die in lijn zijn met de zakelijke doelstellingen van de klant.
 10. Incidentrespons en Remediëring:

  • Ontwikkel en implementeer plannen voor incidentrespons voor potentiële schendingen van AML.
  • Voer onderzoeken uit naar geïdentificeerde AML-incidenten en doe aanbevelingen voor corrigerende maatregelen.
  • Help bij het contact onderhouden met regelgevende autoriteiten en wetshandhavingsinstanties tijdens AML-incidenten.
 11. Continue Monitoring en Verbetering:

  • Stel mechanismen in voor continue monitoring van de effectiviteit van AML-controles.
  • Bekijk en werk AML-beleid en procedures regelmatig bij om in te spelen op evoluerende risico’s.
  • Faciliteer periodieke risicobeoordelingen om het AML-programma aan te passen aan veranderende bedrijfslandschappen.

De AML Risk Governance-diensten van Tetrapylon Forensic Auditing bieden een alomvattende en op maat gemaakte benadering om organisaties te beschermen tegen witwasrisico’s, te zorgen voor naleving van regelgeving en een cultuur van waakzaamheid en integriteit binnen de instelling te bevorderen.

Previous Story

RC Support Services

Next Story

AML Transformatie

Latest from AML & CTF

Know your Assets

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in diensten voor “Ken Uw Activa”, specifiek op het gebied van

AML Remediation

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in het leveren van AML Remediation-diensten als onderdeel van haar toewijding om

CPF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering