People in Deals

De expertise “People in Deals”, in het kader van fraudepreventie, heeft betrekking op het beheer van personeel tijdens diverse zakelijke transacties en deals. Tetrapylon Forensic Auditing, via haar service-lijn People & Organization (Workforce), biedt expertise in het beheren van personeelsgerelateerde aspecten tijdens deals om frauderisico’s te verminderen. Dit omvat het beoordelen van de impact van de workforce op deals, het evalueren van mogelijke kwetsbaarheden voor fraude en het implementeren van strategieën om frauduleuze activiteiten tijdens fusies, overnames, desinvesteringen en andere zakelijke transacties te voorkomen.

“People in Deals” is een expertisegebied dat wordt gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn “People & Organisation (Workforce).” Deze expertise is van cruciaal belang voor het voorkomen van fraude in het kader van fusies, overnames en andere zakelijke transacties. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe “People in Deals” bijdraagt aan fraudepreventie:

 1. Due Diligence (Grondig Onderzoek): Het uitvoeren van grondige due diligence met betrekking tot personeelsaangelegenheden in het kader van een transactie, waaronder het beoordelen van de integriteit en reputatie van sleutelpersonen zoals het senior management en belangrijke werknemers.

 2. Achtergrondcontroles: Het uitvoeren van achtergrondcontroles op individuen om eerdere betrokkenheid bij frauduleuze activiteiten, juridische geschillen of ethische zorgen die een risico kunnen vormen voor de transactie, te identificeren.

 3. Culturele Integratie: Het beoordelen van de culturele compatibiliteit van de betrokken organisaties in de transactie, aangezien culturele onverenigbaarheid het risico op fraude tijdens het integratieproces kan vergroten.

 4. Verandermanagement: Het ontwikkelen van change management strategieën om een soepele overgang voor medewerkers te waarborgen, waardoor het risico op weerstand en onethisch gedrag tijdens een transactie wordt verminderd.

 5. Betrokkenheid van Medewerkers: Het beoordelen van de betrokkenheid en moraal van medewerkers om mogelijke indicatoren van fraude te identificeren, zoals een plotselinge daling in medewerkerstevredenheid of een toename in het verloop.

 6. Gedragscodes en Ethiek: Het herzien en harmoniseren van gedragscodes en ethische normen van de samengevoegde entiteiten om een uniforme standaard en verwachtingen voor ethisch gedrag vast te stellen.

 7. Meldingsprogramma’s voor Wangedrag: Het opzetten of verbeteren van meldingsprogramma’s voor wangedrag om een vertrouwelijk kanaal te bieden voor het melden van verdachte activiteiten tijdens de transactie.

 8. Training en Bewustwording: Het bieden van trainings- en bewustmakingsprogramma’s voor alle medewerkers over het belang van ethisch gedrag en het melden van verdachte activiteiten.

 9. Conflictoplossing: Het ontwikkelen van conflictoplossingsstrategieën en de behandeling van eventuele geschillen of ethische zorgen die zich tijdens de transactie kunnen voordoen.

 10. Leiderschapsevaluatie: Het evalueren van het leiderschap van de betrokken organisaties om ervoor te zorgen dat leidinggevenden zich inzetten voor ethisch gedrag en het goede voorbeeld geven.

 11. Post-fusie Integratie: Toezicht houden op het post-fusie integratieproces om ervoor te zorgen dat culturele, structurele en operationele veranderingen soepel en met minimale verstoring verlopen.

 12. Frauderisico Verminderen: Het identificeren van mogelijke frauderisico’s die verband houden met de transactie, zoals financiële onregelmatigheden, zorgen over gegevensbeveiliging of nalevingsproblemen, en maatregelen nemen om deze risico’s te verminderen.

 13. Monitoring en Rapportage: Doorlopend toezicht houden op de organisatie op zoek naar tekenen van onethisch gedrag of fraude tijdens en na de transactie, en eventuele bevindingen melden aan de relevante autoriteiten indien nodig.

 14. Naleving en Regulatorische Afstemming: Zorgen dat de transactie voldoet aan alle relevante wetten, voorschriften en branchenormen, waardoor het risico op regelovertredingen en fraude wordt verminderd.

 15. Data-analyse: Het gebruik van data-analyse om afwijkingen en trends te detecteren die kunnen duiden op frauduleuze activiteiten binnen de geïntegreerde organisatie.

 16. Interne Onderzoeken: Het uitvoeren van interne onderzoeken bij verdenkingen van fraude, inclusief het verzamelen van bewijsmateriaal, documenteren van bevindingen en het nemen van passende maatregelen.

 17. Communicatie en Transparantie: Handhaven van open en transparante communicatie met alle belanghebbenden gedurende het transactieproces om vertrouwen op te bouwen en onethisch gedrag af te schrikken.

“People in Deals” richt zich op het afstemmen van de menselijke en organisatorische aspecten van een transactie op ethische normen en wettelijke vereisten, waardoor het risico op fraude en onethisch gedrag dat het succes van fusies, overnames en andere transacties in gevaar kan brengen, wordt verminderd. Door deze cruciale gebieden aan te pakken, kunnen organisaties hun vermogen versterken om fraude te voorkomen, op te sporen en erop te reageren tijdens dergelijke transformatieprocessen.

Previous Story

People analytics and insights

Next Story

Employment, Pensions and Mobility

Latest from Workforce