Employment, Pensions and Mobility

De expertise op het gebied van pensioenen en pensioenregelingen, in het kader van fraudepreventie, richt zich op het beschermen van pensioenspaargeld en pensioenfondsen tegen frauduleuze activiteiten. Tetrapylon Forensic Auditing, via haar service-lijn People & Organization (Workforce), faciliteert expertise in pensioenen om de veiligheid en integriteit van deze financiële activa te waarborgen. Dit omvat het implementeren van controles, audits en monitorsystemen om pensioenfraude, beleggingszwendel en ongeautoriseerde toegang tot pensioenrekeningen op te sporen en te voorkomen, met als uiteindelijk doel de financiële zekerheid van gepensioneerden te beschermen.

“Retirement & Pensions” is een expertise die wordt gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn “People & Organisation (Workforce)”. Deze expertise speelt een cruciale rol bij het voorkomen en bestrijden van fraude met betrekking tot pensioen- en pensioenregelingen. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe “Retirement & Pensions” bijdraagt aan fraudepreventie:

 1. Risicobeoordeling: Het uitvoeren van een grondige risicobeoordeling om kwetsbaarheden en potentiële bedreigingen met betrekking tot pensioen- en pensioenregelingen te identificeren. Dit omvat het evalueren van interne en externe risico’s die tot fraude kunnen leiden.

 2. Compliance en regelgeving: Zorgen dat pensioen- en pensioenprogramma’s voldoen aan relevante wetten, voorschriften en branche normen. Dit omvat regelmatige audits en beoordelingen om wettelijke vereisten na te leven.

 3. Ontwerp en documentatie van plannen: Zorgvuldig ontwerpen van pensioen- en pensioenregelingen om mogelijkheden voor frauduleuze activiteiten te minimaliseren. Juiste documentatie is essentieel voor transparantie en naleving.

 4. Deelnemersgegevensbeveiliging: Het implementeren van robuuste beveiligingsmaatregelen om persoonlijke en financiële gegevens van deelnemers aan het pensioenprogramma te beschermen. Datalekken kunnen leiden tot identiteitsdiefstal en fraude.

 5. Monitoring van investeringen: Toezicht houden op investeringen van pensioenfondsen om verkeerd beheer of verduistering van activa te voorkomen. Adequaat investeringstoezicht vermindert het risico op frauduleuze activiteiten.

 6. Begunstigdenverificatie: Controleren van de gerechtigdheid van deelnemers om frauduleuze claims te voorkomen. Dit omvat ervoor zorgen dat alleen gerechtigde begunstigden pensioenuitkeringen ontvangen.

 7. Fraudedetectietools: Implementeren van fraudedetectietools en -analyses om ongebruikelijke of verdachte activiteiten binnen pensioen- en pensioenregelingen te identificeren. Vroegtijdige detectie is essentieel voor fraudepreventie.

 8. Onderwijs en bewustwording: Het vergroten van het bewustzijn bij deelnemers aan het programma en werknemers over de risico’s van fraude en hoe verdachte activiteiten te melden. Bewustwording kan bijdragen aan vroegtijdige identificatie van fraude.

 9. Klokkenluidersprogramma’s: Het opzetten van klokkenluidersprogramma’s waarmee werknemers en deelnemers aan het programma verdachte activiteiten anoniem kunnen melden. Het aanmoedigen van meldingen is essentieel voor fraudepreventie.

 10. Interne controles: Het versterken van interne controles om ongeautoriseerde toegang en misbruik van pensioen- en pensioenfondsen te voorkomen. Toegang moet beperkt zijn tot geautoriseerde personen.

 11. Due diligence van derden: Het uitvoeren van due diligence op derde partijen die betrokken zijn bij het beheer van pensioen- en pensioenregelingen. Er moet worden gegarandeerd dat ze betrouwbaar zijn en ethische normen naleven.

 12. Auditing en monitoring: Regelmatige audits en monitoring van pensioen- en pensioenprogramma’s om mogelijke onregelmatigheden of frauduleuze indicatoren te identificeren. Dit omvat financiële audits en operationele beoordelingen.

 13. Onderzoek en reactie: Een goed gedefinieerd proces hebben om vermoedelijke fraude te onderzoeken en erop te reageren. Dit kan samenwerking met wettelijke autoriteiten en wetshandhaving omvatten indien nodig.

 14. Documentatie en archivering: Gedetailleerde registers bijhouden van alle transacties en activiteiten met betrekking tot pensioenen en pensioenregelingen. Adequate documentatie is cruciaal voor transparantie en verantwoording.

 15. Communicatie en transparantie: Zorg voor duidelijke en transparante communicatie met deelnemers aan het programma over de prestaties van de fondsen, veranderingen en fraudepreventiemaatregelen.

 16. Juridische stappen: Begrijp de juridische stappen die beschikbaar zijn voor gevallen van fraude met betrekking tot pensioenen en wees bereid juridische stappen te ondernemen als fraude wordt geïdentificeerd.

 17. Training en vaardigheidsontwikkeling: Bied training en vaardigheidsontwikkeling aan werknemers en pensioenbeheerders om hun vermogen om fraude te detecteren en te voorkomen te versterken.

“Retirement & Pensions” richt zich op het beschermen van de financiële welzijn van deelnemers aan pensioenprogramma’s door fraude te voorkomen en zorgt voor een adequaat beheer van pensioen- en pensioenfondsen. Door deze essentiële aspecten aan te pakken, kunnen organisaties het risico op frauduleuze activiteiten aanzienlijk verminderen en de financiële toekomst van hun werknemers beschermen.

Previous Story

People in Deals

Next Story

Beloningen en Voordelen

Latest from Workforce

People in Deals

De expertise “People in Deals”, in het kader van fraudepreventie, heeft betrekking op het beheer van