Arbeidsrecht

Expertise in arbeidsrecht, binnen het domein van fraudepreventie, houdt in dat men het wettelijk kader begrijpt en toepast dat de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers regelt. Tetrapylon Forensic Auditing faciliteert via haar service-lijn People & Organization (Workforce) expertise in arbeidsrecht om fraude in de werkomgeving te voorkomen en aan te pakken. Dit omvat kennis van regelgeving, contracten en nalevingsvereisten. Dergelijke expertise helpt organisaties ervoor te zorgen dat hun arbeidspraktijken in overeenstemming zijn met wettelijke normen, waardoor het risico op frauduleuze handelingen in verband met arbeidskwesties wordt verminderd. Door arbeidsgerelateerde zorgen binnen de grenzen van de wet aan te pakken, kunnen organisaties het potentieel voor fraude in verband met arbeidsgeschillen beperken.

Expertise in arbeidsrecht, gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn People & Organization (Workforce), speelt een cruciale rol in fraudepreventie door ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan de wettelijke en regelgevende eisen die hun personeelsbestand reguleren. Het begrijpen en effectief toepassen van arbeidsrecht is essentieel om een transparante en conforme werkomgeving te handhaven, wat kan helpen bij het afschrikken van frauduleuze activiteiten en het beperken van risico’s.

Belangrijke aspecten van expertise in arbeidsrecht in de context van fraudepreventie binnen de service-lijn People & Organization (Workforce) omvatten:

 1. Naleving en wettelijke normen: Zorgen dat de organisatie voldoet aan lokale, nationale en internationale arbeidswetten en voorschriften. Naleving legt de basis voor ethische werkpraktijken en vermindert het risico op fraude.

 2. Arbeidsovereenkomsten: Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten om ervoor te zorgen dat ze juridisch solide zijn, uitgebreid en in overeenstemming zijn met het fraudepreventiebeleid van de organisatie.

 3. Gelijkheid in Werkgelegenheid: Zorgen dat beslissingen met betrekking tot werving, promotie en andere personeelsaangelegenheden worden genomen zonder discriminatie op basis van ras, geslacht, leeftijd, handicap, religie of andere beschermde kenmerken.

 4. Wetgeving inzake lonen en arbeidstijden: Omgaan met kwesties met betrekking tot het minimumloon, overuren en arbeidstijden om ervoor te zorgen dat werknemers eerlijk en in overeenstemming met de wet worden gecompenseerd.

 5. Veiligheid op de werkplek: Het aanpakken van wetgeving en voorschriften met betrekking tot de veiligheid op de werkplek om ongevallen en letsel te voorkomen, wat kan worden misbruikt voor frauduleuze claims.

 6. Gegevensbescherming en privacy: Het beheer van werknemersgegevens in overeenstemming met regelgeving inzake gegevensbescherming om gegevensinbreuken te voorkomen, die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal en andere vormen van fraude.

 7. Bescherming van klokkenluiders: Zorgen dat werknemers die onethische of frauduleuze activiteiten melden, worden beschermd tegen represailles, zoals vereist door de wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders.

 8. Beëindiging van dienstverband en vertrekregelingen: Het beheer van beëindiging van dienstverband en vertrekregelingen binnen de grenzen van de wet om het risico op juridische geschillen en mogelijke frauduleuze claims te minimaliseren.

 9. Geschillenbeslechting en rechtszaken: Het verstrekken van begeleiding bij geschillenbeslechting en, indien nodig, het beheren van rechtszaken met betrekking tot arbeidszaken om de belangen van de organisatie te beschermen.

 10. Beleidsontwikkeling: Helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleidslijnen voor de werkomgeving die in overeenstemming zijn met het arbeidsrecht en ethische normen.

 11. Opleiding en bewustwording: Het verzorgen van opleidingsprogramma’s om werknemers en het management op de hoogte te brengen van hun rechten en verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsrecht. Dit kan de bewustwording van fraude vergroten en ethisch gedrag bevorderen.

 12. Audits en due diligence: Regelmatige audits van arbeidspraktijken uitvoeren en due diligence toepassen bij fusies, overnames of andere belangrijke veranderingen in het personeelsbestand om potentiële nalevingskwesties te identificeren en aan te pakken.

 13. Internationaal arbeidsrecht: Zorgen voor naleving van internationale arbeidswetten bij het beheer van een wereldwijd personeelsbestand.

Expertise in arbeidsrecht binnen de service-lijn People & Organization (Workforce) helpt organisaties om wettelijke en ethische normen in hun personeelsbeheer te handhaven. Door zich te houden aan de arbeidswetgeving creëren organisaties een omgeving waarin werknemers eerlijk worden behandeld en onethisch gedrag, inclusief frauduleuze activiteiten, wordt ontmoedigd. Bovendien biedt het een gestructureerd kader voor het aanpakken en voorkomen van frauduleuze activiteiten met betrekking tot de werkgelegenheid.

Samengevat is expertise in arbeidsrecht binnen Tetrapylon Forensic Auditing’s service-lijn People & Organization (Workforce) van vitaal belang voor fraudepreventie, omdat het de juridische en ethische basis legt voor personeelsbeheer. Naleving van arbeidswetten en voorschriften vermindert het risico op frauduleuze activiteiten, creëert een transparante werkomgeving en zorgt ervoor dat werknemers eerlijk en ethisch worden behandeld.

Previous Story

Diversiteit en Inclusie

Next Story

HR-transformatie en -technologie

Latest from Workforce

People in Deals

De expertise “People in Deals”, in het kader van fraudepreventie, heeft betrekking op het beheer van