Corporate criminal law and white-collar crime

Overzicht

White-collar defence en corporate crime verwijzen naar de juridische praktijk die zich bezighoudt met de verdediging van personen en bedrijven die betrokken zijn bij financieel economische criminaliteit. In deze context heeft white-collar defence betrekking op het verlenen van juridische bijstand aan individuen, zoals bestuurders, managers, werknemers of professionals, die worden beschuldigd van financiële misdrijven in het bedrijfsleven. Corporate crime verwijst naar strafbare feiten die worden gepleegd door bedrijven of hun vertegenwoordigers, zoals fraude, corruptie, witwassen, marktmanipulatie, belastingontduiking, en andere vormen van financieel economische criminaliteit. Dit kunnen overtredingen zijn die worden begaan door de organisatie zelf of door individuen namens de organisatie.

actoren binnen witteboordencriminaliteit

Binnen witteboordencriminaliteit zijn er verschillende actoren betrokken, zowel aan de daders- als aan de handhavingskant. Hier zijn enkele belangrijke actoren binnen het domein van witteboordencriminaliteit:

 1. Daders:
  • Bedrijfsleiders en bestuurders: Dit omvat degenen die leiding geven aan bedrijven en organisaties en betrokken zijn bij frauduleuze praktijken, zoals boekhoudfraude, marktmanipulatie of omkoping.
  • Professionals in de financiële sector: Dit omvat bankiers, investeringsadviseurs, accountants en andere professionals in de financiële wereld die betrokken zijn bij illegale activiteiten zoals fraude, witwassen van geld of belastingontduiking.
  • Ambtenaren en politici: Dit omvat overheidsfunctionarissen en politici die hun macht misbruiken voor persoonlijk gewin, bijvoorbeeld door smeergeld aan te nemen of overheidsmiddelen te misbruiken.
  • Overige betrokkenen: Andere personen die betrokken kunnen zijn bij witteboordencriminaliteit zijn consultants, advocaten, verzekeringsagenten of elke professional die zijn of haar positie misbruikt voor illegale activiteiten.
 2. Handhavingsinstanties:
  • Wetshandhavingsinstanties: Dit omvat politie, rechercheurs en andere wetshandhavers die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en vervolgen van witteboordencriminaliteit.
  • Openbaar Ministerie: Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het instellen van strafvervolgingen en het leiden van het onderzoek naar witteboordencriminaliteit.
  • Financiële toezichthouders: Dit omvat toezichthoudende instanties zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Securities and Exchange Commission (SEC) die verantwoordelijk zijn voor het reguleren en controleren van financiële markten en het toezicht houden op financiële instellingen.
  • Belastingdienst: De belastingdienst houdt toezicht op fiscale fraude en het ontduiken van belastingen door witteboordendelinquenten.
  • Internationale organisaties: Organisaties zoals Interpol, Europol en de Financial Action Task Force (FATF) werken samen op internationaal niveau om witteboordencriminaliteit aan te pakken en samen te werken bij grensoverschrijdende onderzoeken en vervolgingen.
 3. Rechtssysteem:
  • Rechters: Rechters spelen een cruciale rol bij het beoordelen van witteboordendelicten en het opleggen van straffen aan daders die schuldig worden bevonden.
  • Advocaten: Advocaten vertegenwoordigen zowel de daders als de slachtoffers in witteboordenzaken en zorgen ervoor dat hun rechten worden beschermd en verdedigd.
  • Deskundigen en onderzoekers: Dit omvat forensische accountants, financiële experts en andere specialisten die betrokken zijn bij het onderzoeken en analyseren van financiële gegevens en het verstrekken van bewijs in witteboordenzaken.

De interactie tussen deze actoren is essentieel voor het identificeren, onderzoeken, vervolgen en bestraffen van witteboordencriminaliteit. Samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere betrokken partijen is van groot belang om deze vorm van criminaliteit effectief aan te pakken en te voorkomen.

Uw Uitdagingen

Witteboordencriminaliteit omvat een breed scala aan illegale activiteiten die worden gepleegd door personen in een professionele of zakelijke context. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen van witteboordencriminaliteit:

 1. Fraude: Dit omvat verschillende vormen van bedrog en misleiding met als doel financieel gewin. Voorbeelden zijn: a. Beleggingsfraude: Het misleiden van beleggers met valse informatie om geld van hen te verkrijgen. b. Verzekeringsfraude: Het opzettelijk indienen van valse claims bij verzekeringsmaatschappijen om illegale uitkeringen te verkrijgen. c. Boekhoudfraude: Het manipuleren van financiële gegevens om de financiële positie van een bedrijf te verfraaien of om investeerders te misleiden. d. Creditcardfraude: Het ongeoorloofd gebruik maken van creditcardgegevens van anderen voor persoonlijk gewin.

 2. Corruptie: Het gebruik van macht of invloed om ongeoorloofde voordelen te verkrijgen, zoals steekpenningen of gunsten. Het kan zowel betrekking hebben op overheidsfunctionarissen als op particuliere sectoractoren.

 3. Witwassen van geld: Het proces van het verbergen of legitiem doen lijken van de illegale oorsprong van geld of vermogen, zodat het gebruikt kan worden zonder verdachte activiteiten op te roepen.

 4. Marktmanipulatie: Het onrechtmatig beïnvloeden van financiële markten om oneerlijke voordelen te verkrijgen. Dit kan onder meer het verspreiden van valse informatie, het manipuleren van prijzen of het uitvoeren van ongeoorloofde transacties omvatten.

 5. Cybercriminaliteit: Dit omvat criminele activiteiten die gebruikmaken van computernetwerken of het internet, zoals identiteitsdiefstal, hacking, phishing en het verspreiden van schadelijke software.

 6. Milieucriminaliteit: Illegale activiteiten die schade toebrengen aan het milieu, zoals illegale dumping van afval, het niet naleven van milieuregels en het illegaal verhandelen van bedreigde diersoorten.

 7. Handels- en economische delicten: Dit omvat illegale activiteiten gerelateerd aan internationale handel, zoals smokkel, vervalsing van merken en piraterij van intellectuele eigendom.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van witteboordencriminaliteit, en de lijst kan verder worden uitgebreid. Het bestrijden van witteboordencriminaliteit vereist vaak een samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere betrokken partijen om deze complexe en vaak grensoverschrijdende misdrijven aan te pakken.

HOE TETRAPYLON U KAN HELPEN

De rol van white-collar defence-advocaten in deze context is het bieden van juridische bijstand aan cliënten die betrokken zijn bij vermeende of daadwerkelijke financiële misdrijven. Dit omvat onder meer:

 1. Advies en bijstand bij onderzoeken: Advocaten kunnen cliënten adviseren en bijstaan tijdens interne onderzoeken of onderzoeken door wetshandhavingsinstanties. Ze kunnen helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het evalueren van de juridische implicaties en het ontwikkelen van een strategie om de belangen van de cliënt te beschermen.

 2. Verdediging tijdens strafrechtelijke procedures: Advocaten kunnen cliënten verdedigen tijdens strafrechtelijke procedures, inclusief het voorbereiden van verdedigingsstrategieën, het presenteren van argumenten en het pleiten namens de cliënt in de rechtbank. Ze kunnen ook onderhandelen over plea bargains of alternatieve strafmaatregelen.

 3. Compliance-advies: Advocaten kunnen bedrijven adviseren over het opzetten en implementeren van effectieve compliance-programma’s om financieel economische criminaliteit te voorkomen. Ze kunnen helpen bij het identificeren van risico’s, het ontwikkelen van beleid en procedures, en het trainen van medewerkers om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 4. Onderhandelingen en schikkingen: Advocaten kunnen namens cliënten onderhandelen over schikkingen met aanklagers of andere betrokken partijen. Ze kunnen de belangen van de cliënt behartigen en streven naar gunstige uitkomsten, zoals verminderde aanklachten, lagere boetes of andere vormen van compensatie.

Het doel van white-collar defence-advocaten is om de belangen van hun cliënten te beschermen en hen te helpen bij het navigeren door het complexe juridische landschap van financieel economische criminaliteit. Ze streven naar eerlijke rechtspleging en werken samen met andere juridische professionals, zoals forensische accountants en onderzoekers, om een sterke verdediging op te bouwen.

Previous Story

Witwassen via online gokken

Next Story

Bestuursrechtelijke Toezicht- en Handhavingszaken

Latest from Regulatory & Criminal Enforcement

White Collar Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het

Corporate Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het

Witwastechnieken

Witwastechnieken vallen binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name in de service-lijn Regulatory &