De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in people strategy om fraude risicobeheer aan te pakken. People strategy houdt in dat de human resources van een organisatie worden afgestemd op haar doelen en doelstellingen, met als doel fraudevulnerabiliteit te minimaliseren. Het omvat werving, training, prestatiebeheer en zorgt voor een cultuur van integriteit en ethiek binnen de workforce. Deze expertise zorgt ervoor dat de op mensen gerichte praktijken van een organisatie bijdragen aan het voorkomen en detecteren van frauduleuze activiteiten.

De People Strategy-expertise aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) heeft tot doel organisaties te versterken met een strategie die hun personeelsbestand optimaliseert, terwijl de nadruk ligt op robuuste maatregelen voor fraudepreventie. Deze uitgebreide dienstverlening behandelt verschillende gebieden met sterke nadruk op bescherming tegen frauduleuze activiteiten:

 1. Talentwerving en Due Diligence: Zorgen dat het wervingsproces stevige achtergrondchecks en verificatieprocedures omvat om het risico op het aannemen van individuen met een geschiedenis van frauduleuze activiteiten te verminderen.

 2. Medewerker Onboarding en Ethische Training: Zorg voor grondige training tijdens onboarding om werknemers bewust te maken van de ethische waarden van de organisatie, haar beleid en de gevolgen van frauduleus gedrag.

 3. Ontwikkeling van Ethisch Leiderschap: Het cultiveren van leiderschapskwaliteiten die ethische normen respecteren en een cultuur bevorderen van weerstand tegen fraude onder leidinggevenden en managers.

 4. Meldingsprogramma’s: Implementeer mechanismen waarmee werknemers verdachte frauduleuze activiteiten anoniem kunnen melden, om zo transparantie te bevorderen.

 5. Gedragscode en Beleid: Ontwikkel een duidelijke gedragscode en beleidsregels die de verwachtingen met betrekking tot ethisch gedrag en fraudepreventie definiëren.

 6. Achtergrondchecks en Doorlopende Monitoring: Blijf medewerkers, vooral degenen in gevoelige functies, voortdurend controleren om afwijkingen of tekenen van mogelijke frauduleuze activiteiten te identificeren.

 7. Ethische Comités en Toezicht: Stel comités of verantwoordelijkheden in om ethisch gedrag, naleving en fraudepreventie binnen de organisatie te waarborgen.

 8. Diversiteits- en Inclusieprogramma’s: Moedig diversiteit en inclusie aan om een cultuur te bevorderen die verschillen respecteert en zo het risico van discriminerende praktijken vermindert, wat frauduleuze claims kan veroorzaken.

 9. Ethisch Gerelateerde Prestatiemaatstaven: Ontwikkel prestatie-indicatoren en sleutelprestatie-indicatoren (KPI’s) die gerelateerd zijn aan ethisch gedrag, inclusief fraudepreventiemaatregelen.

 10. Analyse van Gegevens over Werknemersgedrag: Maak gebruik van gegevensanalyse om werknemersgedrag te monitoren en anomalieën te detecteren die kunnen wijzen op mogelijke frauduleuze activiteiten.

 11. Incidentresponsprotocollen: Beschikken over duidelijk gedefinieerde procedures voor het omgaan met incidenten met betrekking tot ongepast gedrag van medewerkers, inclusief fraude, om de impact ervan te minimaliseren.

 12. Crisisbeheer en Communicatie met Medewerkers: Voorbereiden van strategieën en communicatieplannen voor het beheer van crises als gevolg van frauduleuze activiteiten die medewerkers impliceren.

 13. Naleving van Werkgelegenheidswetgeving: Zorg ervoor dat alle HR-praktijken en strategieën in overeenstemming zijn met de arbeidswetten en -regelgeving om juridische en nalevingsrisico’s te verminderen.

 14. Leveranciers-, Aannemers- en Partnerethiek: Breid de focus op ethiek uit naar leveranciers, aannemers en zakelijke partners, zorg ervoor dat hun praktijken in overeenstemming zijn met het toewijdingsniveau van de organisatie voor fraudepreventie.

De People Strategy binnen de ICECS service-lijn neemt een holistische benadering om organisaties te helpen hun menselijk kapitaal te optimaliseren en tegelijkertijd actief te beschermen tegen frauduleuze activiteiten. Door sterke strategieën te ontwikkelen die gericht zijn op werknemers, waaronder rekrutering, onboarding, training en voortdurende monitoring, draagt het bij aan het creëren van een cultuur van ethiek en fraudebestendigheid. Dit bevordert niet alleen een productieve en loyale personeelsbezetting, maar vermindert ook aanzienlijk het risico van frauduleuze activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de reputatie en financiële stabiliteit van de organisatie.

Previous Story

Organization Strategy

Next Story

Pricing & Revenue Management

Latest from Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek

Zero-Based Budgeting

In het kader van fraude risicobeheer biedt de service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS)

Risicobeheer & Compliance

De dienst Risicobeheer & Compliance binnen de Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon

Pricing & Revenue Management

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise op

Organization Strategy

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in

Operations

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in