Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en omvatten het uitvoeren van grondige onderzoeken binnen een organisatie om vermoedelijke wiskundigheid, fraude of andere illegale activiteiten te onderzoeken. Deze onderzoeken worden meestal geïnitieerd door de organisatie zelf om naleving en integriteit te waarborgen. De experts van Tetrapylon maken gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, waaronder interviews, data-analyse en bewijsverzameling, om eventueel wangedrag op te sporen en corrigerende maatregelen te nemen.

Interne onderzoeken vormen een expertise die wordt gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing en behoren tot de dienstlijn voor Onderzoek naar Bedrijfscriminaliteit (CCIS). Hier is een uitgebreide beschrijving van de diensten die worden aangeboden binnen het kader van interne onderzoeken binnen de CCIS:

 1. Fraudeonderzoeken: Diepgaande onderzoeken uitvoeren om fraude, misleiding en onethische financiële praktijken binnen een organisatie te ontdekken en te voorkomen.

 2. Corruptieonderzoeken: Onderzoeken naar beschuldigingen van corruptie, omkoping en schendingen van anti-corruptiewetten zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

 3. Onderzoeken naar financiële onregelmatigheden: Onderzoek doen naar boekhoudkundige onregelmatigheden, misbruik van financiële middelen en boekhoudfraude.

 4. Regelgevings- en compliance-onderzoeken: Verzekeren dat organisaties voldoen aan sectorgerelateerde voorschriften en overheidsmandaat.

 5. Klokkenluidersmeldingen: Onderzoeken van meldingen van misstanden binnen de organisatie, met inachtneming van vertrouwelijkheid en eerlijkheid in het proces.

 6. Onderzoeken naar datalekken en cyberbeveiligingsinbreuken: Onderzoeken van datalekken, cyberaanvallen en inbreuken op de gegevensbeschermingswetgeving om de oorsprong en omvang van de inbreuk te identificeren.

 7. Onderzoeken naar witwassen van geld: Zorgen dat organisaties voldoen aan de antiwitwasregelgeving om witwassen van geld en financiële criminaliteit te voorkomen.

 8. Belangenconflictonderzoeken: Op zoek gaan naar mogelijke belangenconflicten die tot ethische of wettelijke schendingen binnen de organisatie kunnen leiden.

 9. Intellectueel eigendomsdiefstalonderzoeken: Onderzoek doen naar diefstal van intellectueel eigendom, schendingen van auteursrechten en bedrijfsgeheimen.

 10. Regelgevingsschendingen: Onderzoek naar beschuldigingen van regelgevingsschendingen, zoals milieuregelgeving, veiligheid of gezondheidsvoorschriften.

 11. Onregelmatigheden in inkoop: Onderzoeken van mogelijke wangedrag in inkoop, inclusief collusion bij aanbestedingen, favoritisme en omkoping.

 12. Activaverificatie en -herstel: Achterhalen en terughalen van verduisterde of verborgen activa.

 13. Getuigenverklaringen en getuigenisvoorbereiding: Interviews met getuigen afnemen en getuigenisvoorbereiding om een volledig dossier samen te stellen.

 14. e-Discovery en juridische informatica: Gebruikmaken van juridische technologie om elektronische gegevens te verzamelen en analyseren voor juridische doeleinden, met inbegrip van onderzoeken en juridische procedures.

 15. Due diligence voor fusies en overnames: Grondige onderzoeken uitvoeren naar juridische, financiële en operationele aspecten van overnamedoelen tijdens fusies en overnames.

 16. Rechtszakelijke ondersteuning: Ondersteuning bieden in juridische procedures door bewijsmateriaal te verzamelen, getuigen voor te bereiden en bij te dragen aan de juridische strategie.

 17. Diensten van expertgetuigen: Als expertgetuige optreden in juridische procedures op basis van onderzoeksresultaten.

 18. Regelgevingsrapportage: Voorbereiden en indienen van rapporten bij regelgevende instanties op basis van de onderzoeksresultaten.

 19. Crisismanagement en reputatiebescherming: Organisaties helpen crises die voortkomen uit onderzoeken te beheren om de reputatieschade te minimaliseren.

Interne onderzoeken zijn essentieel voor organisaties om hun integriteit te behouden, wettelijke en regelgevende naleving te waarborgen en hun activa te beschermen. De expertise in interne onderzoeken binnen de dienstlijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt professionele dienstverlening op maat om organisaties te helpen bij het identificeren, aanpakken en voorkomen van diverse vormen van bedrijfscriminaliteit en wangedrag.

Previous Story

Cybercrime-onderzoeken

Next Story

Externe onderzoeken

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Cybercrime-onderzoeken

Onderzoeken naar cybercriminaliteit maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon