Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en omvatten uitgebreide onderzoeken buiten een organisatie om vermeende wangedrag, fraude of andere illegale activiteiten te onderzoeken. Deze onderzoeken worden meestal geïnitieerd door externe partijen zoals toezichthoudende autoriteiten, wetshandhaving of andere organisaties. De experts van Tetrapylon maken gebruik van verschillende onderzoekstechnieken om wangedrag op te sporen, bewijsmateriaal te verzamelen en juridische stappen te ondersteunen indien nodig.

Externe onderzoeken aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing zijn een integraal onderdeel van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS). Deze dienstverlening richt zich op het uitvoeren van grondige onderzoeken naar vermeende criminele activiteiten binnen organisaties en biedt uitgebreide oplossingen voor het vaststellen en aanpakken van fraude, wangedrag en andere onethische praktijken. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de diensten die worden aangeboden:

 1. Forensische Onderzoeken: Het uitvoeren van diepgaande forensische onderzoeken naar financiële fraude, witwassen van geld, corruptie en andere strafbare feiten binnen een organisatie. Deze onderzoeken omvatten het verzamelen en analyseren van financiële gegevens en andere bewijsstukken.

 2. Interne Fraudeonderzoeken: Het identificeren en onderzoeken van fraudegevallen en financiële onregelmatigheden die binnen de organisatie zelf plaatsvinden. Deze onderzoeken zijn gericht op het vaststellen van de verantwoordelijken en het implementeren van corrigerende maatregelen.

 3. Corruptieonderzoek: Het opsporen van gevallen van corruptie en omkoping binnen de organisatie, met inbegrip van onderzoeken naar onethisch gedrag van medewerkers, leidinggevenden en derden.

 4. Interne Meldsystemen: Het opzetten van effectieve interne meldsystemen om werknemers in staat te stellen verdachte activiteiten anoniem te melden en het onderzoeken van de meldingen die binnenkomen.

 5. Juridische Ondersteuning: Het bieden van juridische expertise en advies gedurende het onderzoeksproces, met inbegrip van bijstand bij gerechtelijke procedures en het opstellen van juridische documenten.

 6. Digitale Forensica: Het uitvoeren van digitale onderzoeken om elektronisch bewijsmateriaal te verzamelen en te analyseren, met inbegrip van het herstellen van verwijderde gegevens en het onderzoeken van computerfraude.

 7. Fraude Risicobeoordeling: Het identificeren van risico’s en kwetsbaarheden binnen de organisatie die kunnen leiden tot fraude en het aanbevelen van maatregelen om deze risico’s te verminderen.

 8. Onderzoek naar Vermogensdelicten: Het onderzoeken van vermogensdelicten zoals diefstal, verduistering en fraude met activa en eigendommen van de organisatie.

 9. Onderzoeken naar Mededingingsrecht en Anti-Trust: Het beoordelen van de naleving van mededingingswetten en het onderzoeken van mogelijke inbreuken op antitrustwetgeving binnen de organisatie.

 10. Getuigenverklaringen en Verhoor: Het afnemen van getuigenverklaringen en verhoren van betrokkenen als onderdeel van het onderzoek.

 11. Rapportage en Aanbevelingen: Het opstellen van gedetailleerde rapporten met bevindingen en aanbevelingen voor corrigerende acties om verdere schade te voorkomen en de organisatie te beschermen.

 12. Samenwerking met Wetshandhavingsinstanties: In geval van ernstige strafbare feiten wordt er samengewerkt met wetshandhavingsinstanties en openbaar aanklagers om strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken.

 13. Integriteitscontroles en -evaluaties: Het uitvoeren van evaluaties en controles om de integriteit van de organisatie te waarborgen en na te gaan of anti-fraudebeleid effectief wordt geïmplementeerd.

Externe onderzoeken spelen een cruciale rol bij het opsporen, aanpakken en voorkomen van fraude en wangedrag binnen organisaties. Ze dragen bij aan het herstellen van verloren activa en het beschermen van de reputatie van de organisatie. De diensten van Tetrapylon Forensic Auditing ondersteunen organisaties in hun inspanningen om een ethische en wettelijk conforme bedrijfscultuur te handhaven.

Previous Story

Interne onderzoeken

Next Story

Compliance-audits

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Cybercrime-onderzoeken

Onderzoeken naar cybercriminaliteit maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon