Data-analyse en forensische gegevensanalyse

Data Analytics & Forensic Data Analysis maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en omvat het systematisch onderzoeken van digitale gegevens om patronen, afwijkingen en bewijsmateriaal met betrekking tot criminele activiteiten bloot te leggen. Dit proces maakt gebruik van geavanceerde tools en technieken om grote datasets te analyseren, fraude op te sporen en waardevolle inzichten te verschaffen voor onderzoeken. De experts van Tetrapylon gebruiken hun vaardigheden in data-analyse om te helpen bij het identificeren en voorkomen van financiële misdrijven en wangedrag.

Data Analytics and Forensic Data Analysis, een expertise mogelijk gemaakt door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS). Het richt zich op het gebruik van gegevensanalysetechnieken om cruciale informatie te ontdekken, mogelijke fraude te identificeren en onderzoeken te ondersteunen. Hier is een uitgebreide beschrijving van de dienstverlening binnen Data Analytics and Forensic Data Analysis in het kader van CCIS:

 1. Gegevensverzameling en -behoud: De service omvat het verzamelen, veiligstellen en veilig opslaan van elektronische gegevens, die mogelijk cruciaal bewijsmateriaal vormen in onderzoeken. Dit omvat gegevens van verschillende bronnen, zoals e-mails, databases en financiële dossiers.

 2. Gegevensverkenning en profilering: Geavanceerde gegevensverkenningstechnieken worden gebruikt om patronen en anomalieën in grote gegevenssets te identificeren. Dit kan helpen om onregelmatigheden, fraude of nalevingsschendingen aan het licht te brengen.

 3. Analyse van financiële gegevens: Grondige analyse van financiële dossiers, transacties en rekeningen om discrepanties, fraudesignalen en witwasactiviteiten te detecteren.

 4. Digitale forensica: Het gebruik van forensische methoden en tools om digitale apparaten zoals computers, mobiele telefoons en servers te onderzoeken en op legale wijze digitale bewijzen te verzamelen.

 5. Statistische analyse: Het toepassen van statistische methoden om de betekenis van bevindingen te beoordelen en op bewijzen gebaseerde conclusies te ondersteunen tijdens onderzoeken.

 6. Voorspellende analyse: Het gebruik van voorspellende modellering en algoritmen om potentiële risico’s en trends te identificeren die verder onderzoek vereisen, waardoor proactieve maatregelen kunnen worden genomen.

 7. Nalevingsanalyse: Beoordeling van gegevens om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan wettelijke vereisten en branchenormen, waardoor organisaties nalevingsinbreuken kunnen voorkomen.

 8. Fraudedetectie en -preventie: Het gebruik van gegevensanalyse om frauduleuze activiteiten in realtime te detecteren en om historische gegevens te analyseren om fraude te voorkomen.

 9. Klokkenluiderslijnen en rapportage: Opzetten en beheren van klokkenluiderslijnen en rapportagemechanismen om medewerkers en belanghebbenden aan te moedigen onethisch gedrag of frauduleuze activiteiten te melden.

 10. Deskundige getuigenis: Het leveren van deskundige getuigen die kunnen getuigen in juridische procedures en complexe gegevensanalyseconclusies kunnen uitleggen om onderzoeken en juridische zaken te ondersteunen.

 11. Interne controlebeoordeling: Beoordeling van de interne controles van een organisatie en het doen van aanbevelingen ter versterking van fraudepreventie en detectie.

 12. Casusbeheer en rapportage: Beheer en documentatie van het volledige onderzoekstraject, inclusief bewijsverzameling, analyse, bevindingen en rapportage aan klanten of bevoegde autoriteiten.

 13. Juridische ondersteuning: Bijstand aan juridische teams door expertise in gegevensanalyse en digitale forensica te bieden in civiele en strafzaken.

 14. Cybersecurity-gegevensanalyse: Analyse van gegevens met betrekking tot cybersecurity om inbreuken, cyberdreigingen en kwetsbaarheden te identificeren.

Gegevensanalyse en digitale forensica zijn essentiële componenten van moderne bedrijfsonderzoeken, omdat ze de middelen bieden om grote hoeveelheden gegevens te doorzoeken om onregelmatigheden en bewijs van wangedrag te identificeren. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied helpt organisaties bij het navigeren door complexe onderzoeken, naleving van regelgeving en juridische uitdagingen door datagestuurde inzichten en ondersteuning te bieden.

Previous Story

Digital Forensics

Next Story

Crisismanagement en respons

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Cybercrime-onderzoeken

Onderzoeken naar cybercriminaliteit maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon