Internal and External Investigations

Tetrapylon Forensic Auditing

Expertise op het gebied van Interne & Externe Onderzoeken maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op grondige onderzoeken binnen organisaties en als reactie op externe incidenten. Deze expertise omvat fraudeonderzoeken, onderzoeken naar wangedrag, beoordelingen van regelgeving en due diligence-beoordelingen. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met cliënten om de waarheid aan het licht te brengen, bewijsmateriaal te verzamelen en te zorgen voor naleving van wettelijke en ethische normen. Of het nu gaat om het aanpakken van interne fraude of het reageren op externe beschuldigingen, deze expertise is essentieel voor organisaties die hun integriteit willen handhaven en hun belangen willen beschermen.

Interne en Externe Onderzoeken, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF). Deze dienst richt zich op het uitvoeren van onderzoeken om mogelijke onregelmatigheden, fraude, wangedrag of schendingen van wet- en regelgeving binnen organisaties te identificeren en aan te pakken. Hier is een uitgebreide beschrijving van de diensten die worden geleverd in het kader van Interne en Externe Onderzoeken binnen CCCF:

 1. Onderzoeksplanning: Het ontwikkelen van een gedegen onderzoeksplan dat de scope, doelstellingen en methodologie van het onderzoek definieert.

 2. Data-analyse: Het verzamelen, analyseren en interpreteren van relevante gegevens en informatie om bewijsmateriaal te identificeren.

 3. Getuigenverklaringen: Het interviewen van medewerkers, getuigen en andere relevante partijen om informatie te verkrijgen over de kwestie die wordt onderzocht.

 4. Forensische accounting: Het uitvoeren van financiële onderzoeken om onregelmatigheden of fraude op te sporen, inclusief het traceren van financiële transacties.

 5. Compliance-beoordeling: Het beoordelen of de organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving, inclusief interne richtlijnen en beleid.

 6. Risicobeoordeling: Het identificeren van potentiële risico’s en kwetsbaarheden binnen de organisatie die hebben geleid tot de onderzochte kwestie.

 7. Rapportage: Het opstellen van uitgebreide rapporten die de bevindingen van het onderzoek samenvatten en aanbevelingen voor corrigerende maatregelen bevatten.

 8. Juridische samenwerking: Samenwerken met juridische experts om te zorgen voor de juridische naleving van het onderzoek en om juridische stappen te ondernemen indien nodig.

 9. Interne controlebeoordeling: Het evalueren van interne controlemaatregelen om zwakke punten in het systeem te identificeren die kunnen bijdragen aan de onderliggende problemen.

 10. Frauduleuze transactiedetectie: Het opsporen van frauduleuze financiële transacties en het identificeren van verdachte patronen.

 11. Correctieve actiebegeleiding: Het adviseren van de organisatie over corrigerende maatregelen en het helpen bij de implementatie van aanbevelingen.

Interne en Externe Onderzoeken spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit en naleving van wet- en regelgeving binnen organisaties. Deze diensten helpen bij het identificeren en aanpakken van problemen, waardoor organisaties risico’s verminderen en hun reputatie beschermen. Tetrapylon Forensic Auditing levert de nodige deskundigheid om deze onderzoeken op een grondige en effectieve manier uit te voeren.

Interne en externe onderzoeken binnen het domein van financiële economische criminaliteitsauditing omvatten het proces van het onderzoeken en onderzoeken van mogelijke financiële misdrijven, zoals fraude, witwassen van geld, corruptie en andere illegale activiteiten. Deze onderzoeken hebben tot doel bewijsmateriaal te verzamelen, daders te identificeren, de omvang van de onregelmatigheden vast te stellen en passende maatregelen te nemen. Hier zijn de belangrijkste aspecten van interne en externe onderzoeken in deze context:

Interne Onderzoeken:

 1. Identificatie van het Incident: Het herkennen en reageren op indicatoren of meldingen van financiële wangedrag binnen de organisatie. Dit kan tips van werknemers, afwijkingen in financiële gegevens of andere verdachte activiteiten omvatten.

 2. Bewijsbehoud: Ervoor zorgen dat relevante documenten, elektronische gegevens en gegevens die mogelijk als bewijsmateriaal nodig zijn tijdens het onderzoek, worden behouden.

 3. Gegevensanalyse: Geavanceerde gegevensanalysetechnieken gebruiken om financiële gegevens te onderzoeken op onregelmatigheden en patronen die wijzen op wangedrag.

 4. Interviews en Ondervragingen: Het houden van interviews en, indien nodig, verhoren van werknemers, leidinggevenden of andere personen met kennis van de situatie.

 5. Documentatie en Rapportage: Het grondig documenteren van het onderzoeksproces en de bevindingen, en het rapporteren van de resultaten aan de juiste belanghebbenden, inclusief het hogere management en, indien vereist, wetshandhavings- of regelgevende autoriteiten.

 6. Corrigerende Maatregelen: Het aanbevelen en implementeren van corrigerende maatregelen om kwetsbaarheden of zwakheden aan te pakken die het wangedrag hebben mogelijk gemaakt.

 7. Bescherming van Klokkenluiders: Ervoor zorgen dat klokkenluiders die wangedrag melden, beschermd zijn tegen represailles en vertrouwelijk worden behandeld.

Externe Onderzoeken:

 1. Inzet van Externe Experts: Het inschakelen van externe experts, zoals forensische accountants, onderzoekers of juridische professionals, om een onpartijdig en objectief onderzoek uit te voeren.

 2. Juridische Overwegingen: Het naleven van juridische en regelgevende vereisten bij het uitvoeren van externe onderzoeken, wat kan inhouden dat er wordt samengewerkt met wetshandhavingsinstanties en aanklagers.

 3. Vermindering van Belangenconflicten: Stappen nemen om belangenconflicten te vermijden die de integriteit van het onderzoek zouden kunnen compromitteren.

 4. Getuigenverhoren: Getuigen, verdachten en relevante derden interviewen om bewijs en informatie te verzamelen.

 5. Forensische Accountancy: Het toepassen van forensische accountancytechnieken om financiële transacties te traceren en financiële onregelmatigheden te ontdekken.

 6. Gegevensverzameling en -analyse: Het verzamelen en analyseren van elektronische gegevens, financiële gegevens en andere relevante informatie om een uitgebreide zaak op te bouwen.

 7. Presentatie van Bewijsmateriaal: Bewijsmateriaal voorbereiden voor mogelijke juridische procedures, zoals rechtszaken of regelgevende handhavingsmaatregelen.

 8. Samenwerking met Autoriteiten: Samenwerken met wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of andere relevante autoriteiten indien nodig.

 9. Afhandeling en Juridische Stappen: Bepalen van de juiste stappen op basis van de bevindingen van het onderzoek, wat juridische stappen tegen de daders kan omvatten.

 10. Rapportage: Uitgebreide rapporten verstrekken aan belanghebbenden, waaronder klanten, regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties, zoals vereist door wet- en regelgeving.

Interne en externe onderzoeken zijn van vitaal belang in financiële economische criminaliteitsauditing om ervoor te zorgen dat eventuele illegale activiteiten grondig worden onderzocht en dat er passende maatregelen worden genomen om ze aan te pakken. Deze onderzoeken helpen organisaties hun integriteit te behouden, hun activa te beschermen en te voldoen aan juridische en regelgevende verplichtingen.

Previous Story

Data Insights & Compliance Monitoring

Next Story

Complexe Claims Settlement Programs

Latest from Corporate Crime, Compliance & Forensics

Protect Deal Value

De expertise in het beschermen van dealwaarde maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance